SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4 (2015)

Isparta İl Merkezinde Görev Yapan Toplum Lideri Bazı Meslek Gruplarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Habibe Özçelik, Yonca Sönmez

Özet


Giriş: Bu çalışma, Isparta il merkezinde görev yapan aile hekimleri, sınıf öğretmenleri ve imamların; sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenleri (506), aile hekimi (60) ve imamlar (102) oluşturmuştur. Aile hekimleri ve imamlar için örnek seçilmeyerek tamamına ulaşmak hedeflenmiş, sınıf öğretmenleri için ise örnek büyüklüğü hesaplanarak 218 kişiye ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırmanın sonunda 209 sınıf öğretmeni, 52 aile hekimi ve 95 imama ulaşılmıştır (sırasıyla ulaşma oranları; %95,4, %86,6 ve %93,1). Bağımlı değişken Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarıdır. Araştırmanın verileri Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBDÖ-II) ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Değişkenleri içeren form gözlem altında katılımcılar tarafından doldurulmuştur.
Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 42,9±6,6, %75,3’ü erkek, %89,3’ü üniversite mezunu, %96,6’sı ise evlidir. SYBDÖ-II puan ortalaması 136,3±22,0 iken, aile hekimlerinin SYBDÖ-II puan ortalaması 126,0±22,3, sınıf öğretmenlerinin SYBDÖ-II puan ortalaması 138,8±21,1 ve imamların SYBDÖ-II puan ortalaması 136,4±22,2 olarak tespit edilmiştir. Aile hekimlerinin SYBDÖ-II puan ortalaması diğer mesleklere göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (F=7 388, p=0,001). Çoklu regresyon analizinde, SYBDÖ toplam puanı ile kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, beslenme, kişiler arası destek ve stres yönetimi alt ölçek puanlarının meslekler açısından anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. SYBDÖ toplam puanı ve egzersiz dışındaki tüm alt faktör puanları açısından aile hekimi olmanın negatif yönde etkisi vardır. Sağlık sorumluluğu ve beslenme alt faktör puanları için mesleğe ek olarak cinsiyetin de anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Erkek olmak, sağlık sorumluluğu ve beslenme alt faktör puanları için negatif yönde etkili olup erkeklerde sağlık sorumluluğu ve beslenme alt faktör puanları kadınlara göre anlamlı olarak daha düşüktür.
Sonuç: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puanı aile hekimlerinin diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşük olmasına rağmen, her üç meslek için de orta düzeyde olduğu ve toplum liderleri için yetersiz olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, aile hekimi, öğretmen, imam

Tam Metin: PDF