SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4 (2015)

Silybum Marianum Bitkisinin İn Vitro Ortamda Karaciğer Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi

DİLEK BAYRAM, Alpaslan Gökçimen, Meral Öncü, İbrahim Aydın Candan, Meltem Özgöçmen

Özet


Amaç: Hepatosellüler Karsinom (HSK) karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. HSK’nin etkin bir tedavisi yoktur. HSK’da radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamamaktadır. Hep3B, hepatit B virüsü pozitif ve p53 geni mutasyona uğramış hepatosellüler karsinoma hücre soyudur. Silibin devedikeni (Silybum marianum )bitkisinden elde edilen bir ekstraktır. Yapılan çalışmalarda silibinin akciğer tümörü büyümesini baskıladığı, meme, kolon, mesane kanseri hücre hatlarında hücre siklusunu durdurduğu ve apopitozisi tetiklediği gösterilmiştir. Çalışmamızda silibinin Hep3B hücre soyu üzerine etkisini hem monolayer hem de siferoid kültür ortamında incelemeyi amaçladık.
Gereç Yöntem: Çalışmamızda silibinin Hep3B hücre soyu üzerine etkisini hem monolayer hem de siferoid kültür ortamında incelemek amacıyla 100 µM/ml doz silibin hücrelere uygulandı. Silibin (100 µM/ml) uygulandıktan sonra 24, 48 ve 72 saat süreler sonunda BrdU işaretleme indeksi ve aktif kaspaz-3 tayinine immünohistokimyasal yöntemle bakıldı.
Bulgular: Sonuç olarak silibinin hem monolayer hem de sferoid kültürde BrdU ile işaretlenen hücrelerin sayısını azalttığı, kaspaz-3 ile boyanan hücrelerin sayısını ise arttırdığı görüldü. Buradan da anlaşılacağı üzere silibin Hep3B hepatosellüler karsinoma hücre soyunda hücre proliferasyonunu inhibe edici ve apoptozisi tetikleyici etki göstermiştir. Üç boyutlu sferoid model vücuttaki tümör yapısını daha iyi yansıttığı için elde ettiğimiz sonuçların hepatosellüler karsinoma tedavisine ışık tutacağı kanısındayız.

Tam Metin: PDF