SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4 (2015)

Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Ökse Otu Ekstraktlarının Apoptotik Etkisinin Araştırılması

Esin SAKALLI ÇETİN

Özet


Amaç: Çalışmada, badem üzerinden (Ökse-B), çam üzerinden (Ökse-Ç) ve köknar üzerinden (Ökse-K) toplanarak hazırlanan endemik ökse otunun üç alt türüne ait ekstraktların, MDA-MB-231 ve MCF-7 meme kanseri hücre hatları üzerine apoptotik etkilerinin araştırılması amaçlandı. Daha sonra bu etkilerin, Almanya’da ticari olarak üretilen ve tedavi amacıyla kullanılan aynı alt türlere ait Helixor-A, Helixor-P ve Helixor-M ekstraktları’nın etkileri ile karşılaştırılması planlandı.
Gereç ve Yöntem: Ökse otu ekstraktlarının sitotoksik etkileri ATP canlılık testleri ile belirlendi. Hücre ölüm şeklinin belirlenmesinde ikili boyama ve hematoksilen boyama birlikte değerlendirildi. Ökse otu ekstraktlarının hücre hatlarında neden oldukları apoptozisin gösterilmesi amacıyla western blot yöntemi kullanılarak PARP (Poly-ADP-riboz polimeraz) proteininin aktivasyonu incelendi.
Bulgular: ATP canlılık metoduna göre, MDA-MB-231 hücre hattında, endemik ökse otlarından Ökse-K’nın, ticari ökse otlarında ise Helixor-P’nin daha sitotoksik olduğu bulundu. MCF-7 hücre hattında, endemik ökse otlarından Ökse-B’nin, ticari ökse otlarında ise Helixor-P’nin daha sitotoksik olduğu görüldü. Hematoksilen boyamada, MDA-MB-231 ve MCF-7 hücre hatlarında, endemik ökse otu ekstraktlarından Ökse-K uygulananlarda ve ticari ökse otu ekstraktlarından Helixor-P uygulananlarda hücre membranlarının parçalandığı gözlendi. İkili boyama sonuçları değerlendirildiğinde, Ökse-K uygulanan MDA-MB-231 ve MCF-7 hücrelerinde propidium iyodür ile boyanan ölü hücre sayısı Helixor-P uygulananlara oranla daha fazla olduğu görüldü. Çalışma sonucunda, MDA-MB-231 hücre hatlarında yalnız Helixor-P uygulananlarda apoptotik ölüm gözlenirken, MCF-7 hücre hatlarında Helixor-P ve 48 saat süreyle Ökse-K uygulananlarda apoptotik ölüm gözlendi.
Sonuç ve Tartışma: Endemik ökse otunun üç farklı alt türüne ait liyofilize ekstraktların, meme kanseri hücre hatları üzerine sitotoksik etkilerinin ticari ökse otu ekstraktlarına kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu karşılaştırmanın literatürde önemli bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız.

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, Apoptozis, Ökse otu, Helixor

Tam Metin: PDF