SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (1998)

Plevral Sıvıların Değerlendirilmesinde Serum-Effüzyon Albümin Gradienti

Hüseyin Koçak, Adil Zamani, Fatih Gültekin, Mehmet Gürbilek, Hüsamettin Vatansev

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998Mart; 5(1)


Plevral Sıvıların Değerlendirilmesinde Serum-Effüzyon Albümin Gradienti


Hüseyin Koçak Adil Zamani Fatih Gültekin Mehmet Gürbilek

Hüsamettin Vatansev


ÖZET

Bu çalışma 71 plevral effiizyonlu olguda yapıldı. Bunlar etyolojilerine göre iki gruba ayrıldı. 71 olgudan 48'i ek-suda 23'ü transuda grubundandı.Bu çalışmada plevral effüzyonları tanımlamak amacıyla Light kriterleriyle (plevral sıvı/serum total protein oranı 2:0_5, plevral sıvı /serum LDH oranı aO.6 ve plevral sıvı LDH £200 U/L) Serum-Effüz¬yon Albümin Gradiyenti (SEAG)' i (serum albümin düzeyi — plevral effüzyon albümin düzeyi) karşılaştırıldı. 71 plev¬ral effiizyonlu hastada effüzyonun etyolojisini tespit etmek için tanı veya tedavi amacıyla torasentez yapıldı. Serum ve plevral effüzyon sıvısının biyokimyasal parametreleri SEAG ve Light kriterlerini tespit etmek için ölçüldü. SEAG 13 gidi veya daha düşükse eksuda, daha büyükse transudayı gösterdi. Bu kriterle 71 hastadan 63'ü uygun bulundu. Üç malign effüzyonlu hasta transuda grubuna, 5 kojestifkalp yetmezlikti hasta eksuda grubuna dahil edildi. Bu hastala¬rın 5'i de diüretik tedavisi alıyordu ve hepsi de bu tedaviye cevap verdi.

Sonuç olarak eksuda-transuda ayırımı için Light kriterlerinin daha sensitif, 13 g/dl veya daha yüksek SEAG'in konjestif kalp yetmezlikli hastalarda daha spesifik olduğu kanısına vardık.


Anahtar Kelimeler: Serum, plevral effüzyon, albümin gradienti.


ABSTRACT


THE SERUM - EFFUSION ALBÜMİN GRADIENT İN THE EVALUATION OF PLEURAL

EFFUSIONS

This study was performed in 71 patients with pleural effusions. This patients were seperated in two groups accor-ding to their etiologies. They were exudative pleural effusion in 48 cases and transudative in 23 cases to identify exu-dative pleural effusions, the serum - effusion albümin gradient (serum albümin level minus pleural effusion albümin level) and Light's traditional criteria (pleural fluidlserum total protein ratio iO_5, pleural fluidlserum LDH ratio >0.6 and pleural fluid LDH ^200 U/L) were compared. Diagnostic ör therapeutic thoracentesis were done in 71 patients with pleural effusions to determine the etiology of the effusion. Serum and pleural effusion fluid chemistries v/ere me-asured in order to determine both the serum - effusions albümin gradient and Light's criteria. it indicated exudates if albümin gradient is

Tam Metin: PDF