SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (1998)

Oksijen Tedavisindeki Yenidoğanlarda Plazma Sistein Düzeyleri

Ö. Ceran, T. Öztokacı, B. Karadağ, İ. Özahi, A. Bozaykut

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998Mart; 5(1)

Oksijen Tedavisindeki Yenidoğanlarda Plazma Sistein Düzeyleri


Ö. Ceran T. Öztokacı B. Karadağ İ. Özahi A. Bozaykut S. İnan


ÖZET

Sistein; term yenidoğanlarda hücresel glutatyon seviyelerini düzenleyerek dokuları oksidasyondan korur. Biz bu çalışmamızda; çeşitli solunum problemleri nedeniyle oksijen tedavisinde olan term yenidoğanlardaki plazma sistein düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. Yenidoğanm geçici taşipnesi, mekonyum aspirasyon sendromu, neonatalpnö-moni ve perinatal asfıksi gibi çeşitli solunumsal problemleri olan 30 term yenidoğan çalışmaya alındı. Plazma siste¬in düzeylerini ölçmek için kan örnekleri oksijen vermeden hemen önce ve oksijen tedavisinden 48 saat sonra alındı.

Oksijen tedavisinden önce alınan kan örneklerinde plazma sistein düzeyleri 7.97 ±1.8 mmol/L olarak ölçüldü. 48 saat sonraki kontrol değerler ise 6.95 ± l .47 mmol/L olarak ölçüldü. Bu iki değer arasında istatistiksel olarak anlam¬lı fark bulundu (p < 0.05).

Kanaatimizce oksijen tedavisinde olan yenidoğanlarda sistein ilavesi yararlı olacaktır. Ancak bunu doğrulamak için daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, O2, sistein.


ABSTRACT


PLAZMA CYSTEINE LEVELS İN OXYGEN REQUIRING NEONATES

Cysteine projects the tissue against situations that produce oxidant stress by modulating the cellular glutathion levels of term neonates. in this study we aimed to evaluate the differences in plasma cysteine levels of term neonates who required oxygen therapy because ofvarious respiratory problems. Thirty term neonates with respiratory prob-lems such as transient tachypnea of newborn, meconium aspiration syndrome, neonatal pneumonia and perinatal asphyxia were included in the study. Blood samples were taken before the oxygen therapy and control samples were obtained after 48 hours for measuring the plasma cysteine levels.

Mean plasma cysteine level was 7.97 ±1.8 mmol/L before oxygen therapy and the control level after 48 hours was 6.95 ± 1.47 mmol/L. There was a significant difference between these two values (p < 0.05).

in conclusion, it can be speculated that it would be appropriate to supplement cysetine in that group ofpatients who require oxygen therapy. in order to define the clinical meaning ofthisfinding, it is necessary to evaluate the ef-ficacy and validity of such an approach in management.


Key Words: Neonate, oxygen, sistein.

Tam Metin: PDF