SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 3 (1998)

Cerebral PalsPli Çocuklarda Kranyal ve Fasiyal İndeks'ler

M.Ali Malas, Galip Akhan, Selami Akkuş, Ali Ayata

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Eylül; 5(3)


Cerebral PalsPli Çocuklarda Kranyal ve Fasiyal İndeks'ler


M. Ali MALAS, Galip AKHAN, Selami AKKUŞ, Ali AYATA, Emine ATA ERYILMAZ


ÖZET

Kafa kubbesinin şekli direk olarak beynin büyümesi ile ilişkili değildir. Kranial indekslerin oluşmasında, genetik faktörler, ırk, cins vs kraniumun şekli ve büyüme oranları da etkilidir. Dismorfogenezisli birçok sendromda kraniyu-mun ve yüzün etkilenmesi sürpriz değildir. Çalışmamızda serebral palsi'li (CP) çocuklarda kranyal vefasiyal morfo-metrik boyutlarındaki farklılıkların araştırılması amaçlandı. CP'li 29 erkek, 21 kız, toplam 50 çocuk çalışmaya alındı. Kontrol gurubu olarak santral sinir sistemi, sistemik iskelet ve diğer sistemlerle ilgili anomalisi olmayan, krani-ofasiyal açıdan klinik olarak kabul edilebilir, normal okluzyona sahip, daha önce ortodontik tedavi görmemiş, nörolojik problemi olmayan ve CP'li çocuklarla aynı yaş gruplarında 42 kız 58 erkek çocuktan yararlanıldı. CP ve kontrol grubunda kranyal ve fasiyal boyutların değerleri arasında farklılıklar tespit edildi. CP'li olgularda bütün yaş gruplarında her iki cinste'de kranyal indeks'te brachiocephalus tip hakimdi. Kontrol grubunda ise brachiocephalus fazla olmak üzere brachiocephalus ve mesocephalus tip hakimdi. Bu farklılıklar CP etiolojisindeki sebeplerden kaynaklanabileceği gibi motor ve mental disfonksiyonlarının bir sonucu olabilir, ileri çalışmaların etyolojiyi, motor ve mentol bozuklukları dikkate alarak prospektif olarak yapılmasında yarar vardır.Anahtar Kelimeler: Cerebral palcy, cephalometry, kranyo-fasiyal indeks.SUMMARY CRANIAL AND FACIAL INDEXES İN CHILDREN WITH CERABRAL PALSY

The shape ofthe skull dome is not dependent on the growth ofbrain. There are several discrete factors that affect cranial indexes, like skull's own shape andgrowing rates ofitsparts; raice, sex and other inheritedfactors. Thus, al-terations involwing skull and face formation may ensue in many dismorphogenetic syndromes. in this study, our aim was to examine the cranial andfacial morphometric differences of children with cerebral palsy (CP). As the study group 50 children with CP were included with 29 ofthem being male. Control group was consisted of 100 children, 58 ofthem were male, in the same age interval with study group provided that haven't anomaly involving CNS, ske-leton and other sistems; craniofacial features are clinically acceptible with normal occlusion have had no orthodon-tic treatment and have no neurological problem. Differences ofboth cranial andfacial measurenment values have be-enfound out between study and control group. Great majority of control group turned out to have brachiocephalic type. Also in the control group most ofthe subjects had brachiocephalic and mesocephalic type. theformer being mo-re common. As well as causes of CP may accountfor these differences, motor and mental alterations may aiso. Furt-her prospective studies would be ofbenefit.


Key Words: Cerebral palcy, cephalometry, cranio-facial index.

Tam Metin: PDF