SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 4 (1998)

Primer Hiperkolesterolemili Yakalarda Kısa Süreli Pravastatmm Etkinliği

Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş, Fehmi Özgüner

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Aralık; 5(4)


Primer Hiperkolesterolemili Yakalarda Kısa Süreli Pravastatmm Etkinliği


Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş, Fehmi Özgüner


ÖZET

Anjiyografik çalışmalarda, serum kolesterol düzeylerinin azaltılmasıyla, koroner atherosklerozun gerilediği gös¬terilmiştir. Çalışmamızda, primer hiperkolesterolemüi hastalarda, pravastatinin kısa süreli etkinliğini ve yan etki pro¬fili incelendi.

Diyete rağmen, hiperkolesterolemisi devam eden 26'sı erkek, 19'u kadın 45 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortala¬ması 5520±11.62 yıldı. Aktif karaciğer hastalığı olanlar, üç ay içinde miyokard infarktüsü geçirenler ve kolesterol düzeyini etkileyebilecek ilaç kullananlar çalışma dışı bırakıldı. Vakaların %54 'ünde kesin koroner arter hastalığı var¬dı. Hastalara üç ay boyunca 10 mg/gün pravastatin verildi. Total kolesterolde %19 (294.40*37.04-239.75±32.76 mg/dL), LDL kolesterolde %27 (213.90+36,30-156.31'±34.01 mg/dL) ve trigliseritte %30 (169.33±15.45-118.34+38.27 mg/dL) azalma gözlendi. HDL kolesterolde ise %17 (47.29±963-553±8.54 mg/dL) artış bulundu. Tüm sonuçlar anlamlıydı (p

Tam Metin: PDF