SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 4 (1998)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin AiDS'e İlişkin Düşünce ve Tavırları ve AİDS Bilgi Düzeyleri

Mustafa Öztürk, Halime Hacıhimmetoğlu, Rahime Aslankoç, Halime Yılmaz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Aralık; 5(4)


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin AiDS'e İlişkin Düşünce ve Tavırları ve AİDS Bilgi Düzeyleri


Mustafa Öztürk, Halime Hacıhimmetoğlu, Rahime Arslankoç,
Halime Yılmaz


ÖZET

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ile Tıp ve Diş Hekimliği Fakültele¬ri'nde 1,2 ve 3. sınıflarda okumakta olan 435 öğrencinin tümü araştırma kapsamına alındı ve bunların 403'üne (%92.6) ulaşıldı. Araştırma grubundaki öğrencilerin %58.8'i, AİDS bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu söylerken; %78.6'sı, mevcut bilgilerinin kendilerini AIDS'den koruyacak düzeyde olduğuna inanıyor; %735'i ise AiDS'in ken¬dileri için tehlike oluşturduğunu düşünüyordu. AİDS bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu söyleyenler erkeklerde ve Tıp Fakültesi öğrencilerinde daha düşük oranda idi. AiDS'in kendileri için tehlike oluşturduğunu belirtenler ise 3. sı¬nıf ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu öğrencilerinde daha yüksek oranda bulundu. Ortalama AİDS bilgi puanı tüm grupta 70.3 ±7.0 olup üç okulun bilgi puanlan arasındaki fark anlamlı bulunmazken,, ikinci sınıfta okumakta olanlar¬da ve AİDS bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu söyleyenlerde bu puanın daha yüksek olduğu gözlendi.


Anahtar Kelimeler: AİDS, AİDS bilgi düzeyi, AiDS'le ilgili düşünce ve tavır(lar), tıp fakültesi öğrencileri, diş he¬kimliği fakültesi öğrencileri, hemşirelik yüksekokulu öğrencileri..


ABSTRACT


AIDS-RELATED BELIELFS, ATTITUDES AND KNOVVLEDGE LEVELS AMONG STUDENTS EDU-CATTNG HEATH-RELATED FACULTTES İN SÜLEYMAN DEMtREL UNIYERSITY

in this study ali of 435 students educating in thefirst, second and third classes ofnursing college, medicine and dentistry faculties of Süleyman Demirel University in İsparta included investigation and 92.6% ofthem (n=405) par-ticipated. The students in the study group said that their AİDS knowledge level were insufficiency (58.8%) and this knowledge migt be prevent themfrom AİDS (78.6%). Being 735% ofthem expressed that they thought it was thre-ated them dangerously. The average lcnowledge score of the study group was 703±7.0. This score was higher among educating in the second class and explained their AİDS knovvledge level were sufficiency. The other side, there was no significantly difference in this score according to faculties.

KeyWords: AİDS; AIDS-related beliefs, attitudes andknowledge levels; students ofnursing college, medicine and dentistry faculties.

Tam Metin: PDF