SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 4 (1998)

Kısa Süreli Losartan Tedavisinin Hafif ve Orta Derece Esansiyel Hipertansiyonla Olgulardaki Etkileri

Ahmet Altınbaş, Abdullah Doğan, Fehmi Özgüner

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Aralık; 5(4)


Kısa Süreli Losartan Tedavisinin Hafif ve Orta Derece Esansiyel Hipertansiyonla Olgulardaki Etkileri


Ahmet Altınbaş, Abdullah Doğan, Fehmi Özgüner


ÖZET

Esansiyel hipertansiyon sebebi belirlenemeyen hipertansiyon olarak tanımlanır. Yapılan farmakolojik çalışmalar hipertansiyon patofizyolojisinde renin anjiyotensin sisteminin, dolayısıyla anjiyotensin H'nin rolünü onaya koymuş¬tur, Anjiyotensin II reseptör antagonistleri non-peptid yapıda imidazol der iv eleridir. Losartan anjiyotensin II ATI re¬septörünün kompetitifantagonistidir. Bu çalışmanın amacı losartaııın esansiyel hipertansiyonla olgularda antihiper-tansif etkinliğini ve kan biyokimyasına etkilerini incelemektir. Çalışma daha önce antihipertansif tedavi almamış 22 olguda (ortalama yaş 46J±10.6,12' si kadın 10'u erkek) yapıldı. Tedavi sonrası sistolik ve diyastolik kan basınçları anlamlı ölçüde düştü (p