SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (1995)

Gaita Kültürlerinden İzole Edilen Salmonella ve Shigella Suşlarmın Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Birdal Yorgancıgil, Petek Uçkan, Deniz Tezeren, Neriman Balaban, Süheyla Öztürk

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1)

Gaita Kültürlerinden İzole Edilen Salmonella ve Shigella Suşlarmın Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları


Birdal Yorgancıgil, Petek Uçkan, Deniz Tezeren, Neriman Balaban, Süheyla Öztürk


Özet

Bu çalışmada 1992-1993 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı'na gelen 5874 gaita kültüründen alınan sonuçlar incelenmiştir. Bu kültürlerde üreyen Salmonella ve Shigella suçlarının çeşitli antimikrobiklere duyarlılıkları Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile incelenmiştir. Toplam 57 Salmonella ve 95 Shigella susu izole edilmiştir. Salmonella'ların % 60'ı ampisilin'e, % 31'i kloramfenikol'e, % 33'ü trimetoprim-sulfametoksazol'e (TMP-SMX); Shigella suplarının % 58'i ampisilin'e, % 40'ı kloramfenikol'e, % 63'ü tetrasiklin'e, % 57'si TMP-SMX'e karşı dirençli bulunmuştur. Salmonella'ların norfloksasin'e duyarlılığı % 98, ofloksasin'e duyarlılığı % 96, Shigella'ların norfloksasin'e duyarlılığı % 91, ofloksasin'e duyarlılığı % 68, sefoperazon'a duyarlılığı % 85 olarak bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler: Salmonella, Shigella, gaita kültürü.


Abstract


Susceptibility of Salmonella and Shigella Strains Isolated from Stool to Various Antibiotics


In this study, stool cultures of 5874 patients admitted to Ankara Numune Hospital Microbiology Department between the years 1992-1993 were reviewed. The susceptibility of the cultured strains to various antimicrobials was tested by Kirby-Bauer's disc diffusion method. Totally 57 Salmonella and 95 Shigella strains were isolated. The resistance rates for the Salmonella strains were 60 % far ampicillin, 31 % far chloramphenicol, 33 % far trimethoprim-sulphametoxazole (TMP-SMK) and resistance rates for Shigella strains were 58 % for ampicillin, 40 % for chloramphenicol, 63 % for tetracyeline and 57 % for TMP-SMX. The susceptibility rates of the Salmonella strains to norfloxacin and ofloxacin were 98 % and 96 % respectively. For the Shigella strains the rates of susceptibility to norfloxacin, ofloxacin and cefoperazone were 91%, 68% and 85% respectively.Key Words: Salmonella, Shigella, stool culture

Tam Metin: PDF