SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

Maksiller Sinüs Tümörlerinde Cerrahi ve Kombine Edilmiş Tedavi Yöntemleri

Mustafa Tüz, Nesrin Turhan, Recep Çetin, Mehmet Turanlı, Mehmet Taşel

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)


Maksiller Sinüs Tümörlerinde Cerrahi ve Kombine Edilmiş Tedavi YöntemleriMustafa Tuz, Nesrin Turhan, Mehmet Turanlı, Onur Çetin, Mehmet TaşelÖzet

Maksiller sinüs tümörleri az görülmelerinden dolayı literatürde büyük seriler yoktur ve bu nedenle hangi tedavi kombinasyonunun en etkili yöntem olduğu konusunda görüş birliği mevcut değildir. Kliniğimizde 2.5 yıllık süre boyunca tedavisinde cerrahi uyguladığımız hastalar preoperatif ve postoperatif olarak değerlendirildi, cerrahi ile kombine tedavi yöntemleri tartışıldı.

Mayıs 1994 ile Aralık 1996 tarihleri arasında kliniğimizde maksiller sinüs kitlesi nedeniyle takip ve tedavi gören 35 olgunun öpere edilen 27'si çalışmaya dahil edilmiştir. Olgular klinik muayene, radyolojik tetkikler ve ameliyat notlan ışığında American Joint Committee on Cancer (AJCC) sınıflamasına göre sınıflandırılmıştır.

En sık görülen bulgular arasında damakta kitle 10 olguda, yüzde kitle 7 olguda, burun tıkanıklığı 5 olguda tespit edildi. Tanı ile şikayetler arasında geçen süre ortalama 6.8 ay idi. Üç olguya par siy el maksillektomi, 24 olguya total maksillektomi yapılmıştır. AJCC'ye göre yapılan sınıflandırmada 3 olgu T2, 21 olgu T3, 3 olgu T4 olarak evrelendirildi. En sık görülen histopatolojik tanı yassı hücreli karsinom ve adenoid kistik karsinom idi.

Özellikle yara iyileşmesi probleminin olmaması için radyoterapi uygulamasının cerrahi sonrası dönemde uygun olduğu kanaatindeyiz.Anahtar Kelimeler: Maksiller sinüs tümörü, cerrahiAbstractSurgery and Combined Management Methods in Maxillary Sinüs Tumors

As maxillary sinüs tumors are rarely seen, no great series exist in literatüre. Thereby, there is no consensus on which combination ofmanagement is the most effective. Patients operated in our clinics in 3 years period were evaluated preoperatively and postoperatively, various managemenl methods combined with surgery vvere discussed.

Tvventyseven out of 35 cases with maxillary sinüs tümör vvere enrolled into the study \vho vvere treated surgically in our clinic. Considering the American Joint Committee on Cancer (AJCC) classifıcation cases vvere classifıed according to physical examination, radiological investigation and notes of surgery.

The most commonly seen manifestations vvere mass on hardpalate in 10, facial deformily in 7, nasal obslruction in 5 cases. The time period betvveen diagnosis and manifestations is 6.8 months. Total maxillectomy andpartial maxillectomy vvere performed on 24 and 3 cases, respectively.

According to AJCC, 3, 21 and 4 cases vvere categorized as T2, T3 and T4, respectively. The most commonly seen histopathological diagnosis are squamous celi carcinoma and adenoidcystic carcinoma. We concluded that in order not to be encountered vvith vvound healing problem in the postoperative period, radiotherapy should be combined to surgery, postoperatively.Key Words: Maxillary sinüs tümör, surgery

Tam Metin: PDF