SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

Alt Ekstremite Vasküler Yaralanmaları

Erdoğan İbrişim, Ahmet Öcal, Turhan Yavuz, Ali Kutsal

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)


Alt Ekstremite Vasküler Yaralanmaları


Erdoğan İbrişim, Ahmet Öcal, Turhan Yavuz, Ali Kutsal


Özet

Bu çalışmada alt ekstremite damar yaralanmalarında tarafımızdan uygulanan strateji tanımlanmıştır.

Ocak 1991 ile Aralık 1997 tarihleri arasında 110 ardışık hastaya alt ekstremite damar yaralanması nedeni ile Antalya Devlet Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda cerrahi girişim uygulanmıştır. Olguların 80'i erkek, 30'u ise kadın olup, yaşları 12-74yaş arasında değişmekteydi (ortalama: 28).

Vasküler doppler çalışmaya alınan tüm olgulara uygulanmıştır. Fizik muayene ile olguların % 68.4 'ünde alt ekstremitede iskemik değişiklikler ve aktif kanama tespit edilmiş olup operasyon kararı ilave bir tetkike gerek duyulmaksızın verilmiştir.

Dört olguya acil amputasyon uygulandı. Olguların % 80 'inde sadece alt ekstremite yaralanması vardı. Hastaların 106'sında arter yaralanması vardı. Olguların 77'sinde (% 70) ilave olarak venöz yaralanma tespit edildi. Segmental rezeksiyon ve greft interpozisyonu % 41, uç-uca anostomoz % 30, lateral tamir % 15, ligasyon % 14, lateral venorafi % 56, venöz ligasyon % 25, venöz greft uygulaması % 19 olguya uygulandı. Oniki olguya (% 10.9) kemik fıksasyonu, 13 olguya (% 11.8) fasiotomi, 5 olguya (% 4.5) geç dönemde amputasyon uygulandı.

Hızlı teşhis, transport ve multidisipliner yaklaşımın alt ekstremite vasküler yaralanması olan olgularda hastaların mortalite ve morbiditesini azaltacağını düşünmekteyiz. Anjiografık girişimlerin uygun olgularda yapılmasının ve hemodinamik olarak stabil olmayan olgularda intraoperatif olarak uygulanmasının doğru olacağını düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: Arteriyelyaralanma, alt ekstremite yaralanmaları


Abstract


Vascular Injuries of the Lower Extremities

in this study \ve describedour application strategies in vascular injuries of the lower extremities.

From January 1991 to November 1997, 110 consecuüve patients \vith presumed vascular injuries of the lower extremities undervnent surgical operation at the Antalya State Hospital and at the Medical school of Süleyman Demirel Universty in İsparta. Eighty patients were male and 30female, ages ranging betvveen 12-74 (mean: 28).

Vascular doppler examination \vas applied to ali patients. The decision of the operation was taken under the light of physical examinations and doppler examination in 68 % of the patients. Active hemorrhage and lower extremity ischemia were observed in the.se cases.

Four patients reguired emergency amputation. in 56 cases (51%), the injuries were due to gunshot and stab wounds. The remaining 54 cases (49 %) were blunt trauma injuries. Segmental resection and greft interposition was used in 46 % cases, end-to-end anostomosis in 30 %, lateral repair in 15 %, ligation 14%, lateral venous repair in 56 %, venous ligation in 25 % andgraft application in 19 % cases. Osseous stabilisation \vas used in 12 cases. Fasciotomy \vas performed in selective cases. We performed late amputations in 5 cases.

We suggest that early diagnosis and guide transport to the hospital and multidisciplinary therapeutic approach to the vascular injuries of the lower extremities will lovver the mortality and morbidity rates.

We think that angiography must be performed for ali suitable cases but in patients with hemodynamic unstabilities angiography can be performed intraoperatively.


Key Words: Arterial injury, lower extremity injury

Tam Metin: PDF