SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (1999)

Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks

Süleyman Kutluhan, Abdullah Özkardeş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2)


Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks


Süleyman Kutluhan, Abdullah Özkardeş


Özet

Diabetes mellitus (DM) ve kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan erkek hastaların çoğunda erekti! disfonksiyon (ED)'un sık görüldüğü bildirilmektedir. ED'u olan DM'lu hastalarda nörolojik bozukluğu ortaya çıkarmak için bulbokavernöz refleks (BCR) çalışması yaygın olarak yapılmaktadır. Fakat, ED 'u olan KBY hastalarmdaki BCR araştırmalarıyla ilgili raporlar oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı; hemodialize giren KBY olgularmdaki ED'da nörolojik tutulumun saptanmasında BCR'nin önemini araştırmaktır. KBY nedeniyle sürekli hemodialize giren 22 hasta ve 25 normal kişide BCR latansları incelendi. Hasta grubunda BCR latansları kontrol grubuna göre anlamlı derecede uzamış olarak bulundu. Ayrıca BCR latansındaki uzama, KBY'li olgularımızın % 77,28'inde saptandı. Oysa; BCR latans uzaması ED'u olan DM'lu hastalarda % 12-34 oranında bildirilmiştir. Bundan dolayı KBY olan hastalarda ED'un nörolojik yönünün araştırılmasında BCR latans çalışmasının yararlı bir yöntem olabileceği kanısına varıldı.


Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hemodializ, bulbokavernöz refleks.


AbstractBulbocavernosus Reflex in Chronic Haemodialysis Cases

it has been reported that erectile dysfunction (ED) had occurred in most of men with dîabetes mellitus (DM) and chronic renalfailure (CRF). Measurement of bulbocavernosus reflex (BCR) is widely used to diagnose underlying neurologic disorders in ED cases with DM. But there is less report that BCR was studied in ED with CRF. We aimed to sho\v the importance of BCR in diagnosis ofED in CRF patients on heamodialysis. The BCR latency studies \vere performed in 22 patients \vith CRF on chronic heamodialysis and in 25 normal subjects. BCR were affected in ali patients. This result is significant as compared to BCR latencies of normal subjects. Furthermore BCR latencies vvere prolonged more than 35 ms in 77.28 % of patients with CRF. However the rate of prolonged BCR latencies has been reported as 12-24 % in ED cases with DM. Therefore we considered that BCR latency studies may be a useful techniquefor the assessment ofED in patients with CRF.


Key Words: Chronic renalfailure, haemodialysis, bulbocavernosus reflex

Tam Metin: PDF