SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3 (1999)

A. Thyroidea Superior ile N. Laryngeus Superior'un İlişkisinin İnsan Fetuslannda Araştırılması

Ahmet Salbacak, Aynur Emine Çiçekçibaşı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Eylül; 6(3)


A. Thyroidea Superior ile N. Laryngeus Superior'un İlişkisinin İnsan Fetuslannda Araştırılması


Ahmet Salbacak, Aynur Emine Çiçekçibaşı


Özet

Bu çalışmada: gestasyonel yaşlan 14-37 hafta arasında değişen 30 erkek 30 dişi olmak toplam 60 adet insan fetusunda diseksiyon yöntemiyle a. thyroidea superior ile n. laryngeus superior 'un ilişkisi araştırıldı. 5 olguda (% 8.33) a. thyroidea superior'un a. carotis communis 'ten ayrıldığı, bu olgulardan l tanesinde a. thyroidea superior'un iki adet olduğu gözlendi. Yedi adet f e tuşta (% 11.66) n. laryngeus superior ramus externus'unun a. thyroidea superior'u dış tarafından çaprazlayarak m.cricothyroideus'a girdiği gözlendi. Çalışmamızın troid ameliyatlarında operasyon riskinin azaltılmasında ve/veya önlenmesinde yararlı olacağı kanısındayız.


Anahtar Kelimeler: A. thyroidea superior, n. laryngeus superior, insan fetusu


Abstract


Investigation of the Relation Between Superior Thyroid Artery and Superior Laryngeal Nevre in the Human Fetuses

In this study, the relationship bet\veen the superior thyroid artery and the superior laryngeal nerve was investigated by dissection method in 60 human fetuses (30 male and 30 female) with gestational ages between 14 and 37 weeks. In 5 fetuses (8.33%) superior thyroid artery originated from the common carotid artery and two superior thyroid arteries were observed in one of these fetuses. The external branch of the superior laryngeal nerve on the seven fetuses (11.66%) were observed that crossing from lateral part of the superior thyroid artery and entered to cricothyroideus muscle. The present study may be useful to reduce and/or prevent the possible complication risks during the thyroid gland operations.


Key Words: Superior thyroid artery, superior laryngeal nerve, human fetuses

Tam Metin: PDF