SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4 (1999)

Fetal Dönem Boyunca Umbilikal Damarların İntraabdominal Bölümünün Işık

M.Ali Malas, Osman Sulak, Alpaslan Gökçimen, Aliye Sarı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Aralık; 6(4)


Fetal Dönem Boyunca Umbilikal Damarların İntraabdominal Bölümünün Işık Mikroskobu ile Araştırılması


M. Ali Malas, Osman Sulak, Alpaslan Gökçimen, Aliye Sarı


Özet

Çalışmamızda fetal dönem boyunca insan fetuslarında ıtmbilikal damarların intra abdominal bölü¬münün ışık mikroskubu ile araştırılması amaçlandı.Çalışmamızda yaşları 10-40 gebelik haftası arasında değişen eksternal patolojisi ve anomalisi olma¬yan 90 tane (erkek: 45, kız: 45) insan fetıtsunda çalışıldı. Umbilikal damarlardan alman mikroskobik kesitlerde total damar çapı, lümen çapı, duvar, tunica adventicia, tunica muscularis kalınlığı ve vaso vasorum sayısı belirlendi.

Vena umbilicalis ve ligamentum umbilicale mediana yapılarına ait herhangi bir patolojiye rastlan¬madı. Eksternal patolojisi ve anomalisi olmayan fetuslarda iki tane meckel divertikülü tespit edildi. Ay¬rıca bu olgularda iki tane sol a. umbilicalis agenezisi, bir tane de sağ a. umbilicalis agenezisi olduğu tespit edildi. Gestasyonel yaş ile umbilikal damarların morfometrik parametreleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu. Fetal dönem boyunca ikinci, üçüncü trimestır ve full term dönemlerdeki morfometrik parametreler arasında farklılıklar bulduk. Sağ ve sol umbilikal arterler ile umbilikal ven arasında damar ve lumen çapı, tunica muscularis, tunica adventicia kalınlığı farklıydı. Fetal dönemde gruplar arasında tunica adventicia kalınlığı ve vaso vasorum sayısında farklılık bulunamadı.

Gestasyonel yaşlara göre umbilikal damarlara ait morfometrik parametrelerin daha fazla tanımlan¬ması; umbilikal damar patolojilerinin ve bazı sendromların belirlenmesinde yardımcı olabilir. Çalışma-mızdaki umbilikal damarların gelişimi hakkında belirlenen bilgilerin daha sonra yapılacak çalışmalara katkıda bulunacağına inanmaktayız.


Anahtar Kelimeler: Umbilikal damarlar, fetus, gelişim, fetal dönem


Abstract


Investigation of İntraabdominal Part of Umbilical Vessels by Light Microscope During the Fetal Period

In this study, we aimed to investigate İntraabdominal part of umbilical vessels in human fetuses during the fetal period by light microscope.

We studied 90 (45 males, 45 females) human fetuses with no external anomaly and gestational ages between 10 and 40 weeks. Total vessel diameter, lumen diameter, wall thickness, tunica adventicia thickness, tunica muscularis thickness and vaso vasorum number of the microscopic cross section taken from umbilical vessels were determined.

There were no pathologies related to umbilical vein and median umbilical ligaments. There are two Meckel's Diverticulum in the fetuses with no external pathology and anomaly. We determined two umbilical artery agenesis on the left and one umbilical artery agenesis on the right. Positive and meaningful correlation was found between the gestational age and morphometric measurements of umbilical vessels. We found differences between morphometric parameters in the second trimester, the third trimester and full term period during the fetal period. The vessels diameters, lumen diameter, tunica muscularis thickness and tunica adventicia thickness were different between vena umbilicalis and arteriae umbilicalis (right and left). There were no differences related to vaso vasorum number and tunica adventicia thickness between groups in fetal period.

With more expressions of morphometric parameters of umbilical vessels at each gestational age, determination of pathologies of umbilical vessels and some syndromes can be helped. We believe that the data about the development of the umbilical vessels obtained in our study will contribute to the studies on this issue in the future.


Key Words: Umbilical vessels, fetus, development, fetal period.

Tam Metin: PDF