SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Sitogenetik Etkileri

Mustafa Soyöz, Nurten Özçelik

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)


Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Sitogenetik Etkileri


Mustafa Soyöz, Nurten Özçelik


Özet

Pestisitlerin kullanımlarının artması çevreye ve insan sağlığına zararlı etkileri de beraberinde getiriyor, özellikle pestisitlerin mutajenik, karsinojenik ve teratojenik etkilere sahip olduğu geçmişte yapılan çalışmalarda belirtilmiştir . Tarım ile uğraşan ve pestiside maruz ka.lan insanlarla bu bileşiklere maruz kalmayan bireyler arasında yapılan çalışmalar, maruz kalan insanlarda, yapısal ve sayısal kromozom aberasyonları ile kardeş kromatid değişiminin (KKD) yüksek oranlarda tekrarlandığım göstermektedir. Dithiocarbamate'lar (ziram, zineb, thiram) ile çalışan ve üreten insanlarda, benzer şekilde organik fosfatlarla (trichlorphon, phosmet,diazinon) ve karbamatlar (pirimicarb) ile yapılan çalışmalarda, bu maddelerin kromozom anomalilerine (KA) ve KKD' ne neden oldukları bildirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Pestisit, kromozom aberasyonları, kardeş kromatid değişimi


Abstract


Cytogenetic Effects of Pesticides Used in Agriculture

The increasing use of pesticides have deleterious effects on the environment and human health, especially since pesticides are mutagenic, carcinogenic and teratogenic. Result of some studies are the observation of a higher incidence of structural and numerical chromosome aberrations and sister chromatid exchange (SCE) in people exposed to pesticides whose working in agriculture compared to people not exposed to these compounds. Studies on people whose working and producing with dithiocarbamates (ziram, zineb, thiram), same as organic phosphate (trichlorphan, phosmet, diazinon) and carbamets indicate that, this compounds causing chromosome aberrations and SCE.


Key Words: Pesticide, chromosome aberrations, sister chromatid exchange

Tam Metin: PDF