SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2000)

Karaciğer Kist Hidatiklerinin Tanısında Ultrasonografînin Yeri ve Önemi

Bilgin Kadri Arıbaş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1)


Karaciğer Kist Hidatiklerinin Tanısında Ultrasonografînin Yeri ve Önemi


Bilgin Kadri Arıbaş


Özet

Karaciğer kist hidatiklerinin tanısının ultrasonografı ile yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada amaç, karaciğer kist hidatiklerinde ultrasonografı sonuçlarım değerlendirmek, bulguların tanı doğruluğuna etkisini araştırmaktı.

Ultrai'onografik tanı konan 40 olguluk seride, karaciğer hidatik kisti tanısı kesinleşen 38 olguya ait bulgu ve özellikler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ultrasonografide, Lewall ve McCorkell üplendirmesine göre, 3 ayrı tip belirlendi.

38 hidatik kist olgusunun 32 'si (%84.2) kadın, 6'sı (%15.8) erkek olup, ortalama yaş 45 (16-65 yaş) bulundu. Olgular en sık 5. ve 6. dekadlarda görülmüştür. 38 olgu gerçek pozitif, 2 olgu yanlış pozitif olarak değerlendirilmiştir. Doğruluk oranı; Tip l için %97.5, Tip 2 için %100, Tip 3 için %97,5 bulunmuştur. Pozitif prediktiftfeğer Tip l için %83.3, Tip 2 için %100, Tip 3 için %90 bulunmuştur. Tüm hidatik kistler için doğruluk oranı ve pozitif prediktif değer, %95 olarak bulunmuştur.

Ultrasonografide; çift kontur bulgusu, kist içi ondüle membran veya septa, bunlarla birlikte ince ve düzgün duvar yapısının tanısal olduğu görülmüştür. Hidatik kistin tiplendirilmesi.tanı konurken unutulmamalıdır.Anahtar Kelimeler; Karaciğer, hidatik kist, ultrasonografi.Abstract The Location And Importance Of Ultrasound In The Diagnosis Of Liver Hydatid Cysts

It is was to e accuracy The :nown that the diagnosis of liver hydatid cysts is performed with ultrasound. The purpose of this study >aluate the results of ultrasound in liver hydatid cysts, to investigate the effect of findings in diagnostic

Indings and features of 38 cases diagnosed in pathologic hydatid cyst in the series of 40 cases diagnosed in ultrasonographic liver hydatid cyst were evaluated with statistical analysis. Three different types according to Lewall and McCorkell's classification were determined in ultrasound.

In 38 cases of hydatid cyst, it was found 32 cases (84.2%) female, 6 cases (15.8) male and mean-age 45 (16-65 year\. They were seen frequently in the fifth and sixth decades. It was evaluated that 38 cases were true positive land 2 cases were false positive. Accuracy rates were 97.5%, 100%, 97.5 % for type 1,2 and 3, respectively. Positive predictive values were 83,3%, 100%, 90% for type I, 2, 3, respectively. Accuracy rate and positive ^predictive value were 95% for all \cases of hydatid cyst.

It wets seen that the sign of 'double line', undulane membrane or septa in the cyst, in addition the structure of thin and] intact wall were diagnostic. The classification of hydatid cyst mustn 't forgotten in diagnosis.Key Words: Liver, hydatid cyst, ultrasound.

Tam Metin: PDF