SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Oksijen Tüpü İçerisinde Nitrojen: İki Vaka Nedeniyle

Sadık Özmen, Lütfi Yavuz, Sema Tuncer, Şeref Otelcioğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


Oksijen Tüpü İçerisinde Nitrojen: İki Vaka Nedeniyle


Sadık Özmen, Lütfı Yavuz, Sema Tuncer, Şeref Otelcioğlu


Özet

Bu yazıda oksijen tüpü içinde nitrojen bulunmasına bağlı anestezi komplikasyonu gelişen iki olgu sunulmuştur. Olgulardan genel anestezi indüksiyonu sonrasında yetersiz oksijen bulunan gaz karışımı solutulmast sonucunda siyanoz, taşikardi, hipotansiyon, konvülziyon ve kardiyak arrest gelişmiştir. Olguların kliniğimize arka arkaya gelmesi bizi diğer hipoksi nedenlerinden uzaklaştırarak oksijen tüpü içinde oksijenden başka bir gazın bulunabileceğini düşündürmüştür. Yapılan gaz analizi sonucunda tüp içinde %90 nitrojen, %IO oksijen olduğu belirlenmiştir. Oksijen dışı gaz inhalasyonu ile gelişen hipoksi ve hipoksiye bağlı komplikasyonların tedavisinde olguların ortamdan uzaklaştırılması, %100 oksijen verilmesi, kardiyak monitorizasyon, santral sinir sistemi, solunum ve kardiyovasküler sistem komplikasyonları için destekleyici tedavi önerilmektedir.

Sonuç olarak ameliyat sırasında hipoksi ile karşılaşıldığında; diğer hipoksi nedenleri yanında oksijen kaynağının da başka bir gaz karışımı açısından kontrol edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.


Anahtar Kelimeler: genel anestezi, oksijen, nitrojen, hipoksi


Abstract


Nitrogen in Oxygen Tube

in this paper two cases in which anaesthesia complication due to nitrogen in oxygen tube has been reported. in these cases because of giving gase mixture which is lack of oxygen after general anaesthesia induction; tachicardia, hypotension, convulsion, syanose and cardiac arrest has been seen. Because the cases ~were transported to our cünic öne after öne; we thought that (here can be another gase in oxygen tube. As a conclusion, it is determine that there is 90% percent nitrogen and 10% percent oxygen in the tube. Taking the patients awayfrom the environment, giving 100% oxygen, cardiac monitorization and supplemental treatment far central neurvous system, respiratuar and cardiovascular system complications are recomınended.

As a conclusion if perioperative hypoxia is seen, we think that the oxygen supply should be controlled from the point of gase mixture~ex.ce.pt oxygen beside the other hypoxia reasons.


Key Words; general anaesthesia, oxygen, nitrogen, hypoxia.

Tam Metin: PDF