SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Uludağ'daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Uğur Günşen, Şahsene Anar, Handan Gündüz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


Uludağ'daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri


Uğur Günşen, Şahsene Anar, Handan Gündüz


Özet

Bursa'nm içme suyu ihtiyacı Doğancı Barajı, çeşitli yerlerdeki derin kuyular ve Uludağ'daki pınar kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu çalışma Uludağ'daki pınar kaynaklarının su kalitesinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla kaynakların çıkış noktasından alman toplam 280 adet numune fiziksel olarak Renk, Bulanıklık, Koku ve Tortu açısından, kimyasal olarak pH, Toplam Sertlik, Organik Madde, Toplam Demir ve Mangan, Klorür, Sülfat, Nitrat, Nitrit, Amonyak, Arsenik ve Siyanür yönünden, mikrobiyolojik olarak ise Toplam Aerob Bakteri ve Koliform Grubu Mikroorganizmalar bakımından analizlere tabi tutuldu.

Sonuç olarak, kimyasal analizlerde toplam sertlik ve organik madde yönünden numunelerin % 28.57'sinin, nitrit bakımından % 14.28'inin, mikrobiyolojik analizlerde ise toplam aerob bakteri ve koliform bakteriler yönünden numunelerin % 7.69'unun ilgili tüzük ve standartlara uygun olmadığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler: Pınar kaynakları, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite


Abstract


The Physical, Chemical And Microbiological Quality of Spring Sources In Uludağ

The requirement of drinking water of Bursa has been ensured from Doğancı Dam, wells in different places of Bursa and spring sources in Mount Uludağ. This study has been conducted to find out the quality of spring sources.

For this purpose, totally 280 spring samples were taken from starting points of selected springes. Samples were analysed for physically Colour, Turbidity, Odour, Sediment, chemically pH, Total Hardness, Organic Material, Total Iron and Manganese, Chlorur, Sulphate, Nitrate, Nitrite, Ammonia, Arsenic, Cyanide and microbiologically Total Aerobic Bacteria and Total Coliform Bacteria.

As results, chemically 28.57 and 14.28 percent of samples on account of total hardness , organic material and nitrite respectively, microbiologically 7.69 percent of samples on account of total aerob bacteria and total coliform bacteria did not fit to The Turkish Food Regulation.


Key Words: Spring sources, physical, chemical and microbiological quality

Tam Metin: PDF