SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Bursa'da Faaliyet Gösteren Sanayi Kuruluşlarının Kirletici Etkilerinin Araştırılması

Uğur Günşen, Şahsene Anar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


Bursa'da Faaliyet Gösteren Sanayi Kuruluşlarının Kirletici Etkilerinin Araştırılması


Uğur Günşen Şahsene Anar


Özet

Son yıllarda sanayileşme bakımından hızlı ilerleme kaydeden ülkemizde, çevre kirliliği ile ilgili sorunlar kendini belirgin bir şekilde hissettirmeye başlamıştır. Özellikle sanayinin büyük gelişmeler gösterdiği Bursa ve çevresinde bu sorunları bir arada görmek mümkündür. Bu çalışmada, yetersiz veriye sahip olarak hızla gelişen endüstriyel yapıya sahip Bursa kentinde, önemli bir çevresel sorun olan çeşitli sanayi kuruluşlarına ait atık suların miktarı ve karakterizasyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bursa 'da çeşitli dallarda faaliyet gösteren toplam 223 adet sanayi kuruluşundan alınan 2 saatlik ve 24 saatlik kompozit numuneler, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Alıcı Ortama Deşarj Standartları 'nda kirlilik parametreleri olarak bildirilen biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİS), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam askıdaki katı maddeler (T.AKM), yağ-gres, amonyak azotu, toplam fosfor, toplam sülfür, toplam fenolik maddeler ve deterjan miktarları yönünden analiz edildiler.

Sanayi kuruluşlarından Nilüfer Çayı ve kollarına günde toplam 41413,87 m3 atık su deşarjı ile birlikte toplam 254504 mg/l, 49878,51 kg/gün BOİ5, 616585 mg/l, 73237,32 kg/gün KOİ, 76844 mg/l, 4819,74 kg/gün T.AKM, 92435.9 mg/l, 3667,81 kg/gün yağ-gres, 6109 mg/l, 1337,95 kg/gün amonyak azotu, 100.3 mg/l, 1,492 kg/gün toplam fosfor, 11484.64 mg/l, 2826,94 kg/gün toplam sülfür, 195.15 mg/l, 136,36 kg/gün toplam fenolik maddeler ve 47 mg/l, 0,705 kg/gün deterjan girdiği tespit edilmiştir. Arıtma tesisine sahip olan birkaç sanayi kuruluşunda ise arıtma işlemlerinin yeterli olduğu söylenemez.

Sonuç olarak, Bursa şehrinde yapımı tamamlanan 2 farklı bölgedeki arıtma tesislerinde, uygulanmak istenen anaerobik arıtma sisteminin tek başına yeterli olamayacağı kanısına varılmıştır. Böylelikle anaerobik arıtma sistemini tamamlayan aktif çamur ve biyolojik arıtma sistemlerinin yapımı ile ilgili girişimler hızlandırılmalıdır. Ayrıca çevre kirliliği konusundaki yetki karmaşasını gideren düzenlemelerin yapılmasıyla yasal boşlukların kapatılması yerinde olacaktır.Anahtar Kelimeler: atık su, kirlilik parametreleri, Bursa, sanayi kuruluşlarıAbstractThe Research for Pollutant Effects of Industrial Companies, Activity in Bursa

in recent years, environmental pollution has been very big problem in our country due to improved industrialization. Especially, ali kinds of environmental pollution are appreciated in Bursa, a province experienced important expansion of industrialization. The aim ofthis study is to determine characterization and amount of vvaste water from some industrial companies which have caused important industrial problems in Bursa vvherefastly growing up industrial structure is preseni.

2-hours and 24-hours composite samples, collected from totally 223 industrial companies in some kinds of industrial branches in Bursa were analysedfor levels of biochemical oxygen demand (BODS), chemical oxygen demand(COD), total suspended solid materials (TSSM), oil and grease, ammoniac nitrogen, total phosphorus, total sulphur, total phenolic materials and detergents as given pollution parametres in Disposal Standarts to Receiver Medium in Control Regulations for Water Pollution.

Total of 254504 mg/l, 49878,51 kg per doy BOD5, 616585 mg/l, 73237,32 kg per doy COD, 76844 mg/l, 4819,74 kg per doy TSSM, 92435.9 mg/l, 3667,81 per day oil and grease, 6109 mg/l, 1337,95 kg per day ammoniac nitrogen, 100.3 mg/l, 1,492 kg per day phosphorus, 11484.64 mg/l, 12826,94 kg per day sulphur, 195.15 mg/l, 136,36 kg per day phenolic materials and 47 mg/l, 0,705 kg per day detergents from 41413,87 m3 waste water in total \vhich have been disposed into Nilüfer Stream and its branches.

As a result, it was concluded that the system ofanaerobic treatment vshich havejust been built up and being experimented in 2 different areas in Bursa will not be able to meet the requirements alone. For this reason, attempts regarding building up of active sludge and biological treatment systems which support the anaerobic treatment system must be rapidly started. Furthermore, it \vill be appropriate thatfılling legal gaps by making new regulations which could eliminate authority confusion about environmental pollution.Key Words : Waste water, pollution criterias, Bursa, industrial companies

Tam Metin: PDF