SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Isparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Reha Demirel, Ersin Uskun, Sema Kırbıyık

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


İsparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi


A.Nesimi Kişioğlu , Mustafa öztürk, Reha Demirel,
Ersin Uşkun, Sema Kırbıyık


Özet

Araştırma İsparta İl Merkezi 'ndeki erkek berberlerin; Hepatit-B hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapıldı. Kesitsel olarak yapılan bu çalışmada; İsparta İl Merkezi 'ndeki tüm erkek berberlerine (n=98) gidildi. Bunlardan görüşmeyi kabul eden 80 kişiye (%81.6) yüzyüze görüşme tekniğiyle anket uygulanarak veriler toplandı. Meslekteki çalışma sürelerinin ortalaması 13,72+8.05 yıldı. Çalışmaya katılan berberlerin %1.3'ünün kendileri ve %6.3'ünün de birinci dereceden yakınları Hepatit-B teşhisi almışlardı. Berberlerin %98.8'i hastalığın zararları konusunda bilgi sahibi idi. Sadece altı berberin (%7.5) Hepatit-B aşısı yaptırdığı anlaşıldı. Aşı yaptıranların da sadece biri aşının rapel dozlarını yaptırmıştı. Aşının bağışıklık oluşturup oluşturmadığını ise hiçbir berberin değişik sebeplerle kontrol ettirmediği öğrenildi. Berberlerin %31.3'ü HBV'nün kan yoluyla, %2.5'i de cinsel yolla bulaştığım biliyordu. Jiletle bulaşabileceğini %68.8'i söylerken, %100'ü her müşteride ayrı jilet kullandığını söyledi. Traşla ilgili malzemelerini antiseptik solüsyon ile dezenfekte edenlerin oranı yalnızca %45 idi. Araştırmada; erkek berberlerinin hem kendilerini hem de müşterilerini hastalıktan koruma konusunda gereken önlemleri almadıkları görülmüştür. Böylece Hepatit-B hakkında eğitim faaliyetlerinin yapılması gereğinin önemi ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler: Hepatit-B, Berber,Bilgi,Dawanış


Abstract


The Evaluation of Knowledge, Attitude and Behavior About Hepatit-B Disease of Barbers in İsparta

This investigation has been made to investigate the knovvledge, attitude and behavior about Hepatit- B disease and consequently to educate about the subject of the male barber s in İsparta, in f his study which has performed cross-sectional; ali barbers(n-98) in İsparta have been visited. Data have been collected from 80 persons ofthem who accepted to interview(81.6 %), The mean values ofage and working period in thejob of the barbers who participated to the study were 27.7+9.3 and 13.7±8.05 years, respectively, While 1.3% have a hepatit disease story, 6.3% of them's fırst degree relatives have a hepatit disease story. Most ofthem(98.8 %) have knovvledge about harms of the disease. Vaccination had been applied to only six barbers(7.5 %) and only öne of whom applied vaccination, applied to the other rappel doses. Nobody was controlled about the immunization of vaccination. 31.3% of the barbers have knovvledge about contagion by blood and 2.5% by sexual contact. While 68.8% ofthem accepted the contagion by razor blade, 100 % ofthem use different razor blade for each custom. The ratio ofmaking desenfection with antiseptic solution to barber materials was only 45%. in conclusion, the knowtedge ofbarbers about Hepatit-B disease is in suffıcient, they don't take carefor themselves and their customs


Key Words: Hepatitis-B, Barber, Knowledge, Behavior

Tam Metin: PDF