SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2000)

Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı Ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi

A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık, Reha Demirel, Osman Günay

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Haziran; 7(2)


Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı Ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi


A. Kesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık, Reha Demirel,Osman Günay


Özet

Bu çalışma İsparta ilindeki sağlık ocaklarının tanı ve tedavi olanaklarının belirlenerek 1996 yılında yapılmış olan "İsparta ilindeki Sağlık Ocaklarının Tanı ve Tedavi Olanakları" çalışması ile karşılaştırılarak 1996-2000 yıllan arasındaki değişimin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. İsparta ilindeki 84 sağlık ocağından bölge nüfuslarına göre; il merkezi sağlık ocaklarından 6'sı, ilçe ve belde-köy sağlık ocaklarından 22'si araştırma kapsamına alındı. Araştırma kapsamına alman sağlık ocaklarının toplam nüfusu 111671 olup il nüfusunun % 31 'ini oluşturmaktadır.

Araştırma sonucu laboratuvar teknisyeni dışındaki personel açısından, İsparta ilindeki sağlık ocakları Türkiye genelinden iyi durumdadır. Öte yandan 2000 yılı personel dağılımları karşılaştırıldığında kırsal alanda personeldeki azalma dikkat çekicidir. Fizik muayene, laboratuvar inceleme hizmet olanakları 2000 yılında 1996 yılına göre daha iyi olmakla birlikte mevcut olanakların yeterince kullanılmadığını gösteren veriler elde edilmiştir. Aile planlaması hizmetlerinde 4 yıl içinde önemli bir gelişme kaydedilmemiş;aile planlaması hizmetleri kondom ve kontraseptif dağıtımı ile sınırlı kalmıştır. 1999 yılında kişi başına muayene oram kent sağlık ocaklarında 2.94, kırsal sağlık ocaklarında 1.45 ve toplam sağlık ocaklarının kişi başına muayene oranı 1.83 'e ulaşmış olduğu; sonuç olarak 1999 yılında 1995 yılma göre I. Basamak sağlık hizmetlerinden yararlanma oranının arttığı görülmüştür. 1996 ve 2000 yılında sağlık ocaklarının kullanımını değerlendirmede kullanabileceğimiz kayıtlarda önemli eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: İsparta, sağlık ocağı, tanı, tedavi, olanaklar


Abstract


Comparatîve Diagnosis and Treatment Possibtt'tiies of İsparta's Vittage Clinics in Year 1996 and 2000

This study 's aim is set the dıagnosis and treatment possıbıhtıes of ısparta 's vıllage clınıcs and compare it with the study tookplace in 1996 for the same reason and the evaluation of the changes which are been realised between in the years 1996-2000. There are 84 Village Clinics in İsparta regarding the population 6 of the city clinics and 22 of city- Village 's village clinics were taken into this study. Those were taken into research range includes the population of 111671 and covers 31% of the city population.

Village clinics in Isparta in generally are in the good shape except the Laboratory technicians. in the other hand decline on the dispersion of the Health staffbeen noticed especially in the countryside in 2000. Physical examination, Laboratory study service possibilities are betler than J996 but existend possıbıhtıes are not used as good as they couldhave, in 2000. There wasn't any importantprogress infamilyplanningservices during the last 4years; family planning services was limited by only Supply ofcondoms and contraceptives in theyear 2000, Physical examination rate ofper head is 2.94 in the city and 1.45 in the village clinics and total village clinics' examination rateis now 1.83 , and it has established as a result in the 1999, I. Stage utilizing the health services rate is increased. İt's been noticed there are important defıciency in records in 1996 and 2000 that we could have use in evaluation


Key Words: İsparta, Village Clinic, Diagnosis, Treatment, possıbıhtıes.

Tam Metin: PDF