SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 (2000)

Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Tamay Özkasacı, Şule Zilan, Nilgün Gökyayla, Serpil Yılmaz, Feray Güven, Aysu Say

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Eylül; 7(3)Prematüre Bebeklerde Retinopati (ROP) İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi


Tamay Özkozacı, Şule Zilan, Nilgün Gökyayla, Serpil Yılmaz, Feray Güven, Aysu SayÖzet

Bu çalışmadaki amacımız gestasyon haftası 27 - 35 arasında olan preterın bebeklerde retino-patı ( ROP) insidansını ve eşik hastalık ( Evre 3 ) nedeniyle lazer veya crioterapi ile cerrahi te¬davi uygulanma sıklığını ve risk faktörlerini belirlemektir ( l Haziran 1997 - 31 Aralık 2000 ).

Gestasyon haftası 35 ve altında olan J Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırına Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde

( Y.D.Y.B.Ü.) izlenen bebeklerin 283 ' üne postnatal 4 - 6 hafta olduklarında göz muayeneleri¬ne başlandı .

ROP insidansını % 48 ve evre 3 veya daha fazla olan ROP İnsidansı % 9.1 olarak bulduk . Do¬ğum ağırlığı ve gestasyon haftası ile ROP arasında ileri derecede anlamlı fark bulundu. ( p < 0.0001 ) . Evre 3 ROP saptanan 26 bebekten 20' sine lazer veya crioterapi uygulandı. Şehirde 3. düzey Y.D.Y.B.Ü. olarak hizmet veren ikinci büyük devlet hastanesi olması ; antenatal takiplerinin yetersiz yapıldığı , sosyo-ekonomik düzeyi düşük gebelerin hastanemize başvurma¬ları nedeniyle ROP insidansımızda azalma olmamıştır .Anahtar kelimeler : retinopati, prematürite , insidansAbstractDetermination Of Rop Inddence And Risk Factor F ör The Prematüre Babies

The goal of tlıis study is to deternıine the risk factors and the incidence of carrying out a surgical treatment with taser and crioteraphy due to the prematüre having ROP incidence and thereshold di-sease ( stage 3 ) between the gestation week of 27 and 35. ( l J üne 1997-31 December 2000)

Eye examination began when 283 babies who were in postnatal week 4 and 6, and were in gestation week of 35 and under at Zeynep Kamil Gynecology and Childreıı Diseases Edu-cation and Research Hospital, Newborn Intensive Çare Unit ( NlCU). We lıave found ROP incidence as %48 and the same incidence witlı the

stage 3 and more has been found as % 9.1 .There was a significant dîjference between the ROP and, the weight of birth and the gestation week ( p < 0.0001 ).

Laser and crioteraphy have been carried out f ör 20 out of 26 babies who have been diagnosed for stage 3 ROP.

The following items explains the reasonfor not decreasing the incidence of ROP: being a second biggest hospital providing service as a third level NlCU,

not enough antenatal follow-ııp, pragnant women applying to the hospital with having low social and econornical conditions.Key Words: Retinopaty, prematurity, incidence

Tam Metin: PDF