SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 (2000)

Yüksek bakır ile çinkonun böbrek ve kalp üzerine etkileri

Sebahat Turgut, Meltem Ercan, Günfer Turgut, Mehmet Zencir, Osman Genç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Eylül; 7(3)


Yüksek bakır ile çinkonun böbrek ve kalp üzerine etkileriSebahat Turgut, Meltem Ercan, Günfer Turgut, Mehmet Zencir, Osman GençÖzet

Yüksek bakır ile çinkonun böbrek ve kalp üzerine etkileri

Bu çalışmada, sıçanlarda yüksek çinko ile bakır alımının böbrek ve kalp üzerine etkileri araştırıldı. Yetmişyedi Wistar albino soyu sıçan gereç olarak kullanıldı. Bunların onikisi kontrol grubu olarak, geriye kalanlar ise deney grupları olarak ayrıldı, l. deneme grubuna (13 sıçan) ağızdan çinko (70 mg/kg), II. deneme grubuna (13 sıçan) da ağızdan çinko (80 mg/kg), III. deneme grubuna (13 sıçan) ağızdan bakır (10 mg/kg), IV. deneme grubuna (13 sıçan) da ağızdan bakır (20 ıng/kg), V. deneme grubuna (13 sıçan) ise ağızdan çinko (70 mg/kg) + bakır (10 mg/kg) dört hafta süreyle içme sularına katılarak verildi. Kontrol grubuna (12 sıçan) ise normal içine suyu verildi. Sonuç olarak çinko önce¬likle daha çok kalpte, doz arttıkça ise böbrekte de kalpte olduğu kadar birikime uğramaktadır. Bakır ise hem böbrekte hem de kalpte tek başına veya çinko ile birlikte verildiğinde birikmektedir.


Anahtar Kelimeler: Bakır, çinko, böbrek, kalp


Abstract:


The Effects OfHiglı Zinc And Copper On The Kidney and Heart

The Effects OfHiglı Zinc And Copper On The Kidney and Heart

in this study, the. effect oflügh levels ofzinc and copper intakes on kıdney and heart were searched. Seventy seven nutnbers Wistar Albino rats were used as material. Twelve numbers ofthese were sep-arated as control animals while the others were used as experimental groııps. in l. experimental group (13 rats) were supplemented witlı oral zinc (70 mg/kg), II. experimental group (13 rats) were supplemented wiîh oral zinc (80 mg/kg), III. experimental group (13 rats) were supplemented with oral copper (10 mg/kg), IV. experimentat group (13 rats) were supplemented with oral copper (20 ıng/kg), V. experimeııtal group (13 rats) were supplemented with oral zinc (70 mg/kg) + copper (10 mg/kg) in drinking water for four weeks. Control group (12 rats) were drunk otüy drinking water. in conclusion, it seems that zinc accuınulates especially in heart tissııe but with high doses it alsa accumulates in kidneys as muc/ı as heart tissue. On the other hand, copper did not show any dif-ference between heart and kidney tissues in ternıs of copper accuınulation giveıı together with ör without zinc.


Key Words: Copper, zinc, kidney, heart

Tam Metin: PDF