SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2001)

Povidon - İyot Solüsyonların Güvenilirliği

Ali Sızlan, Ruşen Dündaröz, Mehmet Dakak, Taner Yıldıran, Güner Dağlı, Mustafa Özyurt

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(1)


Povidon - İyot Solüsyonların Güvenilirliği


Ali Sızlan, Ruşen Döndaröz, Mehmet Dakak, Taner Yıldıran, Güner Dağlı, Mustafa Özyurt


Özet

Povidon - İyot (PI) çözeltileri hastanelerde yaygın olarak kullanılan antiseptik bir solüsyondur ve bu çözeltiyi kullanan personelin çoğu tarafından da çok güvenli olduğuna inanılmaktadır. Ancak son zamanlarda yayınlanan bazı çalışmalarda kullanılan bu çözeltilerin kullanım şartlarından doğan bazı mikrobiyal kontaminasyon-lara maruz kaldıkları, açık ve çok kullanımlık konteynırlarda sarf edilen çözeltilerde iyo¬dun uçucu olma özelliği nedeniyle bekleyen çözeltilerin etkilerini kaybettikleri ve bizzat kendilerinin enfeksiyon kaynağı olabileceği belirtilmektedir.

Bu çalışmada hastanemizin PI çözeltisinden en çok faydalanılan birimlerde kullanım şartları ve çözeltilerin kontamine olup olmadıkları araştırıldı. Bu amaçla, birer hafta arayla üç kez toplam 23 çok kullanımlı konteynırdan alınmış örnek, kültür ve direkt mikroskopiyle incelendi. 10 adet hiç kullanılmamış çözelti benzer şekilde kontrol grubu olarak araştırıldı.

Hiçbir örnekte kültürde üreme gözlenmedi. Ayrıca çözeltilerin direkt mikroskopi ile ince¬lenmesinde de herhangi bir fungal eleman görülmedi. Bu çalışmada kontaminasyona rastlanmaması kullanım şartlarının farklılığına bağlandı. Bu çözeltilerin steriliteye azami dikkat edilerek kullanılmasının yanında, iyot konsantrasyonunun değişmesi, dolayısıyla antiseptik özelliğinin azalmasına sebep olacak tarzda ağzı açık olarak uzun süre bekletilmemesi gibi özelliklere de dikkat edildiğinden dolayı kontamine olmadıkları kanısına varıldı.


Anahtar Kelimeler: Povidon-iyot solüsyonu, kontaminasyon, enfeksiyon


Abstract


The Reliabilty of the povidone-ıodine solutions

Povidone-lodine (PI) solution is an antiseptic agent widely used in hospitals. By the personnel who use this solution, it is believed to be a reliable antiseptic agent. However, in the recent published material, it is stated that due to the improper usage the P I solutions may be come contaminated with microbiological agents, because of the volaiility of iodine, the solutions presen>ed in öpen containers eventually loose their effectiveness över time, and they become the sources ofinfections themselves

in this study, the conditions of usage and any contamination in these solutions were investigated in the various departments which use it frequently. With this intent, 23 sam-ples takenfrom the previously opened multiple-use bottles ofPI solution far över three vveek's time vvith one-\veek intervals were examined by the means of culture and direct microscope analysis. Ten samplesfrom the previously unopened multiple-use bottles of PI solution \vere used as control group.

No contamination \vere detected in this investigation. Additionally, no fungal agents were seen under direct microscope analysis. We suggest that the absence of contamina¬tion was due to the differences in usage conditions; in addition to paying attention about the sterilization of these solutions', not keeping the container opened far a long period of time to cause a change in the iodine concentration which can result in the loss ofits antiseptic value.


Key words : the povidone-iodine solutions, contamination, infection.

Tam Metin: PDF