SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2001)

Brusellozis: 127 Olgunun değerlendirmesi

Emel Türk Arıbaş, Abdullah Yılmaz, Mehmet Bitirgen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(1)


Brusellozis: 127 Olgunun değerlendirmesi


Emel Türk Arıbaş , Abdullah Yılmaz, Mehmet Bitirgen


Özet

Bu çalışmada, bruselloz tanısı ile izlenen 127 olguda bulaş yollan, klinik, laho¬ra t uva r ve tedavi özellikleri değerlendirildi. Yaşlan 14-86 (ort:45.79) arasında değişen olguların 72 (%56.69)' ı kadın, 55 (%43.30)' u erkek idi. Olguların 76 (%59.83)' smda bulaş yolu olarak hayvancılıkla uğraşma, çiğ süt ve süt ürünleri tüketimi saptandı. En sık rastlanan yakınmalar; ateş (%50.39), artralji (%46.45), halsizlik (%39.37) ve ter¬leme (%30.70) olarak belirlendi. Fizik muayene bulgusu olarak en sık saptanan anor¬mallikler sırasıyla ateş (%33.07), hepatomegali (%19.6), artrit (%J4.17) ve splenome-gali (%11.81) idi. Sadece 3 olguda menenjit ve birinde orşit vardı. Olguların tamamında STA testi > 11160 bulundu ve % 4.72' sinde Brıtcella spp. izole edildi. Tedavide 93 has¬taya doksisiklin + rifampisin ve 30 olguya doksisiklin +•- streptomisin 6 hafta süreyle uygulandı. Doksisiklin + rifampisin uygulanan hastalarda relaps %5.3 ve doksisiklin + streptomisin uygulananlarda %3 olarak saptandı. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.Anahtar Kelimeler: Brusellozis,Tanı, Komplikasyon, TedaviAbstractBrucellosis : Evaluation Of 127 Cases

in this study, 127 patients diagnosed as brucellosis were evaluated about trans-mission routes, clinical, laboratory and therapeutic features. Ranging between 14-86 (mean:45.79) years, 72 (%56.96) of the patients werefemale, 55 (%43.30) were male. in 76 (%59.83) of the cases, infection was releated with stock raising and consuming unpasteurised milk and milk products. The most freauently complaints detected were fever (%50.39), arthralgy (%40.45), lack of appetite (%39.37) and sweating (%30.70). As physical examination fındings, the most frequently abnormaUties were detected as fever (%33.07), hepatomegaly (%19.60), arthritis (%14.17), splenomegaly (%11.81). Only in 3 cases meningitis and in öne orchitis had developed as complication of brucel¬losis. in ali cases the standart tube aglutination (STA) test ti ter was found > 1/160 and in %4.72 of the cases Brucella spp. could be isolated. 93 patients received a combina-tion therapy composed of doxycycline plus rifampinfor 6 weeks and 30 cases used doxy-cycline plus streptomycin for 6 weeks. The patients who received doxycycline plus rifampin had a relaps rate of%5.3, wherease the rate of the other groıtp which received doxycycline plus streptomycin w as found as %10. The difference between two groups was not statistically signifıcant (p>0.05).Key Words: Brucellosis,Diagnosis, Complications, Treatment

Tam Metin: PDF