SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2001)

Isparta'daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları

Mustafa Öztürk, Serpil Şen, A.Nesimi Kişioğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(1)


Isparta'daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları


Mustafa ÖZTÜRK, Serpil ŞEN, A. Nesimi KİŞİOĞLU


Özet

Kanserden korunma öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde ele alınacak önem¬li toplum sağlığı sorunudur. Meme kanseri tarama yöntemleri ile erken yakalanabilmesi ve tedavisinin genellikle iyi sonuç vermesi nedeniyle özellik gösterir. Meme kanserinin erken teşhisi hayatta kalma oranını arttırır. Birçok tümör kadının kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile saptanabilir. Bu nedenle kadınlar meme kanserinin belirtileri ve KKMM konusunda bil¬gilendirilmelidir. Bu bilgilendirmede en büyük rol sağlık personeline düşmektedir. Sağlık per¬sonelinin de rolünü iyi bir şekilde yerine getirebilmesi için bu konuyla ilgili yeterli bilgi ve uygu¬lama becerisine sahip olması gerekmektedir.

Bu çalışmada Isparta'daki sağlık ocaklarında çalışan ebelerin KKMM ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amaçlandı.Oniki değişik sağlık ocağında görev yapan 48 ebe araştırma grubuna seçildi. Ebelerin ortalama yaşı 31.5±6.4 yıl ve ortalama çalışma süreleri 12.5±6.0 yıl olarak hesaplandı.

KKMM'ne başlama yaşını (20-25 yaş) %41.6'sı, uygulama sıklığını (ayda bir) %54.2'si ve uygulama zamanım (adetin 5. günü) %75.0'ı doğru olarak ifade etti. Kanser riskleri (tam puan 14) ve belirtileri (tam puan 9) ile ilgili bilgi puanlan 9.3 ± 2.5 ve 8.0 ±1.5 olarak hesa¬plandı. Ortalama KKMM'yi bilme puanı (tam puan 21) 17.2±2.8 iken KKMM'yi uygulama puanının (tampuan 21) daha düşük olmak üzere 7.0±7.2 olduğu görüldü. Bu bulgular araştırma grubunu oluşturan ebelerin KKMM'ye ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Ebe, Kendi kendine meme muayenesi, Bilgi, Tutum.AbstractThe Breast Şelf- examination related knowledges and behaviours of. The mid\vies vvho works in primary health centers in İsparta

The Breast Self-Examination related Knowledges and Behaviours of the Midwives Who Works in Primary Health Centers in İsparta Prevent the cancer has the primary importance of the primary health services. Breast cancer, has speciality for a close searching investigation to diagnose and for getting respond to that in treatment as quick as possible. Early diagnose of the cancer increases the rate of surviving. Most of the tumours can be discovered by breast- şelf examination (BSE) method. Because of that women must be informed about the breast cancer's symptoms and the BSE procedures. in this information stage health staff is the most important part of this stage. For this reason, healthcare people must have enough knowledge and capabil-

ity and the ability of carrying oııt it.

The pıırpose of this study is to investigate the knowledges and behavioıırs of the mid-wifes related to BSE 48 midwifes were choosen for this study that they have been working in twelfe nursing home in İsparta. Mean age of them was 31.5+6.4 years and mean vvorking peri-od was 12.5±6.0 years.

Being 41.6 percent of them stated the age of start to BSE as 20- 25 years old. 54.2 % of them stated the applying prevalence as the applying time on the fifth day of the menstruation. Mean riskfactor's score (exactpoint 14) was 9.3 ± 2.5; cancer symptom's score (exactpoint 9) was 8.0 ± 1.5; knowîedge ofthe BSE score (exact point 21) was 17.2 ± 2.8, and performing the BSE score (exact point 21) was 7.0+7.2.

These findings shows that the knovvledge level of the midwifes laken into this research content had not enough information on the BSE.Keywords: midwife, breast self-examination, knowledge, behaviour

Tam Metin: PDF