SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2001)

Mide Lezyonlannın Helikobakter Pilori ve Helikobakter Piloriye SpesifikAntikorlarla İlişkisi

Halil İbrahim Saraçoğlu, Özden Çandır, Recep Çetin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(1)


Mide Lezyonlannın Helikobakter Pilori ve Helikobakter Piloriye SpesifikAntikorlarla İlişkisi


Halil İbrahim Saraçoğlu, Özden Çandır Recep Çetin


Özet

Bu çalışmada, l 997-1998 yıllan arasında SDÜ Tıp Fakültesi Patoloji Departmanına gönderihni§ 118 endoskopik spesmen değerlendir ildi.Mide lezyonlan ilehelikobakter pilori ve IgGJgMve IgA serum dü zeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.Anahtar Kelimeler: Mide Lezyonlan Helikobakter pilori JmmunglobulinAbstractGastric Lesions and the Relation Between Helicobacter Pylori and Spesifîc Antibodies to Helicobacter Pylori

in this study,! 18 endoscopic specimens which were send between 1997-1998 to the department ofPathology ofMedical Faculty of Süleyman Demirel University were eval-uated.The relationslîip between gastric lesionsfielicobacter pylori and serum levels of IgGJgM and IgA were studied.Key Words: Gastric Lesions J lelicobacter I orijmmunglobulîn

Tam Metin: PDF