SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2 (2001)

Nonkomlike Safra Kesesi Taşı Hastalığında Karaciğer Fonksiyonlarının Hepatobiliyer Sintigrafı ile Değerlendirilmesi

Mustafa Yıldız, Tahsin Minkar, Bülent Kara

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(2)


Nonkomlike Safra Kesesi Taşı Hastalığında Karaciğer Fonksiyonlarının Hepatobiliyer Sintigrafı ile Değerlendirilmesi


Mustafa Yıldız, Tahsin Minkar, Bülent KaraÖzet

Hepatobiliyer sistem hastalıklarının tanısında sıklıkla kullanılan, tetkik için fazla hazırlık gerektirmeyen ve kolaylıkla uygulanabilen bir yöntem olan Hepatobiliyer Sintigrafı ile Nonkomplike safra kesesi taşı hastalığı olan hastalarda karaciğerin uptake ve ekskresyon fonksiyonlarını araştırmak için nonkomlike safra kesesi taşı hastalığı olan 13 kişiye ve 8 normal kişiye, 4 saatlik açlıktan sonra, 90 dakikalık dinamik hepatobiliy-er sintigrafi uygulandı.Birer dakikalık aralar ile elde edilen imajlardan zaman-aktivite eğrileri çizdirildi, eğri üzerinde uptake fonksiyonu için, aktivitenin karaciğerde maksi¬mum konsantrasyona ulaşma zamanı (Tmax) ve ekskresyon fonksiyonu için karaciğerde¬ki aktivitenin yarılanma zamanı (Tl/2) hesaplandı.Elde edilen hasta ve kontrol grupları Tmax ve Tl 12 değerleri istatistiki olarak karşılaştırıldı.Sonuçta karaciğer fonksiyon¬larının (Tmax ve Tl/2 değerlen) Nonkomplike safra kesesi taşı hastalan ile kontrol grubu arasında farklı olmadığını saptadık.Nonkomlike safra kesesi taşı hastalarında karaciğerin uptake ve ekskresyon fonksiyonları normaldi.Anahtar kelimeler:Nonkomlike safra kesesi taşı, Hepatobiliyer sintigrafi, Karaciğer fonksiyonu.AbstractEvaluation of liver functions in patients with uncomlicated gallstone disease Dynamic hepatobiliary scintigraphy is a method in diagnosis ofmany hepatobil-iary disorders.We performed thıs method in order to investigate liver uptake and excre-tion functions in patients with noncomplicated gallstone disease. We accepted 13 patients with noncomplicated gallstone and 8 normal voluntersAfter 4 hoursfasting, 90 images were taken during 90 minutes dynamic study.ln images, time-activity courves was obtained and dedected the maximum concentration time (Tmax)for uptake function and half life period of hepatic activity (T112) f ör excretion function.This re süit s in patients and control group were compared statisticaly. Findings about half life hepatic activity and maximum concentration time were not different statiscicaly when compared to each other -two groups. According to our study, liver uptake and excretion functions was normal.Key words: Noncomplicated gallstone disease,hepatobiliary scintigrapy, liver func¬tions.

Tam Metin: PDF