SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2 (2002)

Tıp Fakültesi öğrencilerinin Anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre basarı düzeylerinin değerlendirilmesi

Mehmet Ali Malas, Osman Sulak, Bahadır Üngör, Esra Çetin, Soner Albay

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Haziran; 9(2)Tıp Fakültesi öğrencilerinin Anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre basan düzeylerinin değerlendirilmesi


Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadır ÜNGÖR, Esra ÇETİN, Soner ALBAYözet

Tıp Fakültesi öğrencilerinin son beş yıldaki anatomi dersi sınavlarında sorulan sorulardaki sistemlere göre basan düzeylerinin araştırılması amaçlandı.

Anatomi derslerinde ara ve yıl sonunda çoktan seçmeli test şeklinde yapılan sınavlar ayrı ayrı değerlendiril­di. Sorular sistemlere göre dokuz grupta gruplandınldı. Öğrencilerin başarı düzeyleri cinslere, sistemlere, yıl­lara, ara ve final sınavlarına göre değerlendirildi.

Sınavlardaki basanları bakımından cinsler arasında, yıllar arasında, ara ve final sınavları arasında farklılık bulunamadı (p>0.05). Ara ve final sınavlarında öğrencilerin entegre sistemdeki toplam puanı ile anatomi puanı arasında anlamlı ilişki vardı (p0.05).

Bu araştırmamız sonrasında, önümüzdeki eğitim ve öğretim yıllarında öğrencilerin daha az başarılı bulun­duğu sistemlerde teorik ve pratik uygulamalarda alınacak tedbirler gözden geçirildi. Çalışmamızdaki sonuçların Tıp Fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarında sistemlere göre basan düzeylerinin yük­seltilmesinde yararlı olacağına inanmaktayız.Anahtar Kelimeler: Anatomi sınavları, başarı yüzdeleri, tıp eğitimiAbstractEvaluation of success level according to systems of the medical faculty students in the exams of anatomy lesson

in this study, it was aimed to investigate success level according to systems of the medical faculty student in the exams of anatomy lesson in the f ive last years.

The final and middle exams that were multiple choice of anatomy lesson were evaluated öne by öne. The ques- tions were classified as nine groups according to systems. The success level of students evaluated according to sexes, systems, years, final and middle exams.

There were no differences between sexes, years, final and middle exams in respect of success in the exams (p>0.05). There was significant correlation betvveen total point and anatomy point of integrated system in the final and middle exams (p0.05).

End of our study, the measure for theoretical and practical practices in systems that students have been unsuc- cessful were looked över for future years. We believe that our data will be useful in increasing of success level according to systems of the medical faculty student in the exams of anatomy lessonKeywords: Anatomy exams, percent of success, medical education

Tam Metin: PDF