SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1995)

Yüzeyel Mesane Tümörü Tedavisinde Transüretral Nd:YAG Laser ile Transüretral Elektrorezeksiyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hakan Gemalmaz, Yaşar Bedük, Ahmet Serel, Orhan Göğüs, Sadettin Küpeli, Erol Özdiler, Sahir Kılıç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 ?; 1(1)

Yüzeyel Mesane Tümörü Tedavisinde Transüretral Nd:YAG Laser ile Transüretral Elektrorezeksiyon Sonuçlarının Karşılaştırılması


Hakan Gemalmaz Yaşar Bedük Ahmet Serel Orhan Göğüs Sadettin Küpeli Erol Özdiler Sahir Kılıç


Özet

1987 ile 1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastahanesi Üroloji Anabilim Dalına başvuran ve yüzeyel mesane tümörü tanısı konmuş olan 59 hasta tedavi programına alındı. Tedavi programına dahil edilen hastalardan 55'i erkek, 4'ü kadındı. Yaş ortalaması 53.22 (28-79) yıl idi.

Transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-T) grubunda 26 hasta vardı. 25 olgu kontrollerine düzenli olarak geldi. Bir olgu takipten çıktı. Ortalama takip süresi 17.74 (3-47) ay idi. Onbir olguya yüksek risk grubu olmaları nedeniyle intrakaviter çeşitli tedavi ajanları uygulandı. Buna göre transüretral mesane tümörü rezeksiyonu grubundaki 25 olgunun 6'sında nüks saptandı. Rekürrens oranı (Ro): 1.352 (% 24) idi. Yirmibeş olguda 5 olgu eski tedavi edilen orijinal tümör alanında nüks etti, lokal nüks oranlarına bakıldığı zaman Ro: 1.127 (% 20) olarak hesaplandı.

Transüretral lazer (TUL) grubunda 33 olgu vardı ve 28 olgu kontrollerine düzenli olarak geldi. Beş olgu kontrolden çıktı. Ortalama takip süresi 16.82 (4-76 ) ay idi. On olguya yüksek risk grubu olmaları nedeniyle transüretral mesane tümörü rezeksiyonu grubunda olduğu gibi intrakaviter tedavi uygulandı. Transüretral lazer grubunda ise 28 olgunun 9'unda nüks saptandı ve buna göre Ro: 1.910 (% 32.14) idi. Yirmisekiz olgunun 4'ünde eski orijinal tümör alanında nüks görüldü ve lokal nüks oranı Ro: 0.849 (% 14.28) olarak hesaplandı.

Sonuç olarak; transüretral Nd:YAG laser uygulamaları yüzeyel mesane tümörlerinde transüretral mesane tümörü rezeksiyonuna alternatif olabilecek ve seçilmiş olgularda rahatlıkla kullanılabilecek etkin bir tedavi yöntemi olduğuna karar verildi.


Anahtar Kelimeler: Yüzeyel mesane tümörü, Nd:YAG laser, transüretral elektrorezeksiyon >TUR-T).


AbstractComparison of Transurethral Nd:YAG Laser and Transurethral Electroresection in the Treatment of Superficial Bladder Cancer

Fifty nine patients with superfıcial bladder cancer were treated with Nd:YAG laser and/ ör transurethral electroresection in the department of Urology, İbn-i Sina Hospital, Ankara University from 1987 to 1993. Four ofthem werefemale and the others were male. The mean age was 53.22 years (range:,28-79) There were 26 patients in the TUR-T group and l of 26patients was lost tofollow-up. The mean follow-up period was 17.74 months (range:3-47) in 11 cases with high risk of recurrency, we used various intracaviter treatment agents. in the TUR-T group 6 of 25 patients recurred. Recurrence rate (Ro) was 1.352 (24 %). Five ofthem recurred in the treatment area of the primary tümör. Local recurrence rate was 1.127 (27%).

There were 33 patients in the TUL group. Five of 33 patients were lost to follow-up. The mean follow-up period was 16.82 months (range: 4-76). in 10 cases with high risk of recurrency we used various intracaviter treatment agents. Nine of 28 patients recurred. Recurrence rate was 1.910 (32.14). Four of 9 patients recurred in the treated area of the primary tümör.

Finally we concluded that in the selected cases applications of transurethral Nd:YAG laser is an alternative treatment compared with TUR-T in the treatment of superfıcial bladder cancer.Key Words: Superficial bladder cancer, Nd: YAĞ laser, transurethral electroresection, (TUR-T)

Tam Metin: PDF