SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 4 (2003)

Baş-boyun malign tümörlerinde malondialdehit düzeyleri ve antioksidan enzim aktiviteleri

Murat Yarıktaş, Fehmi Döner, Harun Doğru, Giray Aynalı, Zafer Yönden, Namık Delibaş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2003 Aralık; 10(4)Baş-boyun malign tümörlerinde malondialdehit düzeyleri ve antioksidan enzim aktiviteleriMurat Yarıktaş, Fehmi Döner, Harun Doğru, Giray Aynalı, Zafer Yönden, Namık DelibaşÖzet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, baş-boyun malign tümörlü olgularda serbest oksijen radikallerinin etkinliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Baş-boyun bölgesinde malign tümör saptanan 24 olguda (16 erkek, 8 kadın; ort. yaş 60.3) tedavi öncesinde eritrosit malondialdehit düzeyleri ile superoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleri saptandı. Kontrol grubunu oluşturan sağlıklı 17 olgu (9 erkek, 8 kadın; ort. yaş 54.8) ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların eritrosit malondialdehit düzeyleri ve superoksit dismutaz aktiviteleri kontrol grubuna göre daha yüksek iken katalaz aktiviteleri azalmıştı (p0.05). Sonuç: Baş-boyun malign tümörlü hastalarda artmış eritrosit malondialdehit düzeyleri baş-boyun malign tümörlerinin gelişmesine yol açan doku hasarında önemli rol oynayabilir. Artan serbest oksijen radikallerinin doku üzerindeki hasarını ve karsinojenik etkisini azaltmak için antioksidan etki gösteren ilaçların da eklen- mesi yararlı olabilir.Anahtar kelimeler: Baş-boyun malign tümörü, serbest oksijen radikalleri, malondialdehit, superoksit dismu-AbstractMalondialdehyde levels and antioxidant enzyme activities in head and neck malign tumors

Objectives: The purpose of this study is to determine whether free oxygen radicals play a role or not in patients with head and neck malign tumors. Material and Methods: Malondialdehyde levels; superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase enzyme activities were assessed in 24 patients (16 males, 8 females; mean age 60.3 years) who had established malign tumor in head and neck area. It was compared with 17 healthy persons (9 males, 8 females; mean age 54.8 years). Results: In the study group erythrocyte malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities were higher than the control group, but catalase activities were lower than the control group (p0.05). Conclusion: Increased malondialdehyde levels may cause to grow up head and neck malign tumor. The addi- tion of antioxidant therapy may be useful for reduce of both tissue damage and carsinogenesis.Keywords: Head and neck malign tumor, free oxygen radicals, malondialdehyde, superoxide dismutase, cata- lase, glutathione peroxidase.

Tam Metin: PDF