SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 4 (2003)

Adrenal kitlelerin ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan iğne biyopsilerinin yeri

Orhan Oyar, Elif Adanır, Ufuk K. Gülsoy, Özden Çandır

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2003 Aralık; 10(4)


Adrenal kitlelerin ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan iğne biyopsilerinin yeriOrhan Oyar, Elif Adanır, Ufuk K. Gülsoy, Özden ÇandırÖzet

Bu çalışmada adenom nonadenom ayrımı her zaman güvenle yapılamayan adrenal kitlelerin BT eşliğinde gerçekleştirilecek iğne biyopsileri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sekizi sağ, 16'sı sol adrenal kitleli toplam 24 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Kitleler prekontrast, post-kon- trast dinamik (70. sn), gecikmiş kontrastlı (10.dakika) ve rölatif washout BT'deki özellikleri kaydedildikten sonra trucut iğneler kullanılarak BT eşliğinde biyopsi girişimine tabi tutulmuştur. Tüm olgularda yeterli materyal alınmış ve patolojik sonuç elde edilmiştir. Olgularda girişim sonrasında acil müdahaleyi gerektirecek herhangi bir komplikasyon gözlenmemiştir. Adrenal kitlelerin 8'i adenom, 16'sı non- adenom olarak sonuçlanmıştır. Biyopsi sonuçları ile karşılaştırıldığında prekontrast BT incelemelerde 20 HÜ'nin altında ölçülen adrenal kitlelerin tümünün adenom, 20 HÜ'nin üzerindekilerin ise nonadenom olduğu görülmüştür. Ancak eşik değerin ±10 HÜ aralığında 2 si adenom 2'si karsinom olmak üzere toplam 4 kitle sap- tanmıştır. Washout değeri dikkate alındığında 0.5'in üzerindeki olguların tümünün adenom olarak netice- lendiği, buna karşılık 0.5'in altındaki 1 olgunun adenom olarak sonuçlanırken diğerlerinin nonadenom özel- liği gösterdiği belirlenmiştir. Post kontrast dinamik ve gecikmiş kontrastlı çalışmalardan çıkan sonuçlarda ise belirgin bir eşik değer ve adenom nonadenom ayrımına ışık tutabilecek bir özellik ayırt edilmemiştir. Sonuçlarımız prekontrast BT incelemede ve washout indeksi çalışmalarında sınırda yer alan lezyonların ade- nom nonadenom ayrımı için BT eşliğinde biyopsi yapılmasının gerekliliği yönündedir.Anahtar kelimeler: Adrenal tümörler, adenom, BT, biyopsiAbstractRole of ct guided needle biopsy in differantial diagnosis of adrenal mass

In this study it is aimed to evaluate the differentiation between adenom and nonadenom masses by the nee- dle biopsies in accompany with BT which cannot be carried out in a reliable way every time. 24 cases in total are included in this study. The adrenal mass is located in the right part in 8 of them and in 16 of them the mass is located in the left part. Masses are subjected to biopsy in accompany with BT by using tru-cut needles after region of interest (ROI) measurements were obtained at non-enhanced, post-contrast dynamic enhanced (70 sec.) and post-contrast delayed enhanced (10 min.) CT examinations and were used to calculate a relative per- centage washout. Diagnostic biopsy material was obtained in all patients. No complication requiring an emergent intervention has been observed in the cases after the interference. 8 of the adrenal masses have proved adenom while the other 16 masses have proved nonadenom. When compared with the biopsy result it is seen that all of the adre- nal masses measured below 20 HU in precontrast BT examinations are adenom and the others are carcinom, have been detected in between ± 10 HU of the threshold value. When the washout value is cobnsidered it is seen that all of the cases over 0.5 prove adenom and the cases below 0.5 prove nonadenom except one case. A definite thershold value and a charecteristic to be usefull in defferantiation between adenom and nonade- nom masses haven't been determined from the results of the post contrast dynamic and delayed contrast stud- ies. Our result are in line with the necessity of biopsy in accompany with BT in order to differantiate between adenom and nonadenom lesions in precontrast BT examination and in washout index studiesKeywords: Adrenal neoplasm, adenoma, CT, biopsy

Tam Metin: PDF