SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1 (2004)

Behçet hastalarında işitme kaybı

Murat Yarıktaş, Mehmet Yıldırım, Fehmi Döner, Harun Doğru, vahide Baysal

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Mart; 11(1)


Behçet hastalarında işitme kaybı


Murat Yarıktaş, Mehmet Yıldırım, Fehmi Döner,Özet

Amaç: Behçet hastalığı rekürren oral ve genital ülserler ve göz lezyonlarıyla karakterize kronik hastalıktır. Hastalıktaki bulgular, kan damarlarının multisistemik vaskülitine bağlıdır. Behçet hastalığında işitme kaybı meydana gelebilir. Gereç ve Yöntem: Behçet hastalığı tanısı konulan 30 olguda saf ses odyometrisi yapıldı. Işitme kaybı olan ve olmayan hastalar; hastalık süresi, yaş ve işitme kaybı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Dokuz olguda (%30) sensorinöral işitme kaybı saptandı. Işitme kaybı ile hastalığın süresi arasında anlamlı korelasyon bulunmazken (p = 0.097), yaşları ile işitme kaybı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı (p = 0.033). Bölgemizdeki Behçet hastalarının yaklaşık üçte birinde sensorinöral işitme kaybı görülmek- te ve sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Sonuç: Behçet hastalarına hastalık ile ilgili bilgi verirken ileride işitme kaybı gelişebileceği konusunda bilgilendirilmeli ve klinik takiplerinde mutlaka işitme kaybı da araştırılmalıdır.Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, işitme kaybı, odyometri.AbstractHearing loss in behcet's disease

Objective: Behcet's Disease is a chronic disease that is characterized with recurrent oral, genital ulceration and ocular lesions. Signs of disease are associated with multisystemic vasculitis of blood vessels. Hearing loss may occur in Behcet's Disease. Material and Method: Pure-tone audiometry was done in 30 patients who were diag- nosed as a Behcet's Disease. Duration of the disease and ages were compared with regarding hearing loss in all patients. Results: Sensorineural hearing loss was determined in 9 patients (30%). No significant correlation could be found between the hearing loss and duration of the disease (p = 0.097). The correlation between age of patients and hearing loss were found to be statistically significant (p = 0.033). Sensorineural hearing loss was present approximately in one third of patients with Behcet's disease at our region, and frequency of hearing loss increases with age. Conclusion: Patients should be well informed that hearing loss may be developed in future, and hearing level of patients must be investigated in clinical examination.Keywords: Behcet's Disease, Hearing Loss, Audiometry.

Tam Metin: PDF