SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1 (2004)

Multiple Organ Disfonksiyonu Sendromu ve mekanik ventilasyon

Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz, Ayşegül Uçar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Mart; 11(1)


Multiple Organ Disfonksiyonu Sendromu ve mekanik ventilasyon

Fusun Eroglu, Lutfi Yavuz, Aysegul UcarÖzet

Sistemik inflamatuar cevap sendromu ve multiple organ disfonksiyonu sendromu (MODS) yoğun bakım ünitelerinde karşılaşılan ortak bir sendromdur. Etkili bir önleme ve tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır. Yüksek mortalite oranları erken tanı ve koruyucu tedavi ile azaltılabilir. Multiple organ disfonksiyonun (MOD) travma, yanık, şok, kardiyak arrest, çeşitli non-bakteriyel enfeksiyonlar ve belirli enfeksiyon odakları ile ortaya çıkabildiği belirtilmiştir. Başlatıcı olay ne olursa olsun, MODS genellikle tahmin edilebilir bir yol izler; tipik olarak akut respiratuvar distres sendromu ilktir. En önemli ve etkili tedavi; erken tanı ve enfeksiy- on odağının elimine edilmesidir. Mortalite ve morbiditeyi azaltmak için erken mekanik ventilasyon ve dinamik destekleyici bakım uygulanmalıdır.Anahtar Kelimeler: SIRS, MODS, ARDS, mekanik ventilasyon.AbstractMultiple organ dysfunction syndromes and mechanic ventilation

Systemic inflammatory response syndrome and multiple organ dysfunction syndromes (MODS) are common syndromes in intensive care unit. An effective method of preventing and treatment could not yet be found. High mortality rates could be decreased by early diagnosis and predictive treatment. It has been demonstrat- ed that multiple organ dysfunction may occur with trauma, burn, shock, cardiac arrest, various non-bacterial infection and certain infectious focus. MODS generally follow a predictable course; typically acute respiratu- ar distress syndrome is the first. The most important and effective treatment is early diagnosis and eliminat- ing the infectious focus. Early mechanic ventilation and dynamic supportive care should be applied for reduc- ing the mortality and morbidity.Keywords: SIRS, MODS, ARDS, mechanic ventilation.

Tam Metin: PDF