SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (2004)

Üriner sistem enfeksiyonu olan çocuklarda reaktif trombositoz

Faruk Öktem, Şeref Olgar, Hasan Çetin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Haziran; 11(2)Üriner sistem enfeksiyonu olan çocuklarda reaktif trombositozFaruk Öktem, Şeref Olgar, Hasan ÇetinÖzet

Amaç: Bu çalışmada üriner sistem infeksiyonu olan çocuklarda reaktif trombositozun değerlendirilmesi amaç- landı. Gereç ve Yöntem: Trombositoz ve üriner sistem infeksiyonunun düzeyi arasındaki ilişki, yaş ortala- maları 3.9 yıl olan (21 erkek ve 36 kız) 57 olguda retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Üriner sistem infeksiyonu olan olguların % 36' sında, başlangıç döneminde reaktif trombositoz belirlendi. Ortalama trom- bosit sayımı üst üriner sistem enfeksiyonu olan olgularda daha yüksekti (445.950 /mm3 'a karşılık 339.260 /mm3) (p0.05). Sonuç: Reaktif trombositoz pediatrik üriner sistem enfeksiyonlarının seyri sırasında görülebilen bir bulgudur. Bunula beraber, özellikle başlangıç fazında sadece böbrek parankim infeksiyonlarında bulunabilen bir özellik değildir.Anahtar kelimeler: trombositoz, üriner sistem infeksiyonuAbstractReactive thrombocytosis in children with urinary tract infections

Objectives: This study aimed to evaluate reactive thrombocytosis in pediatric cases with urinary tract infec- tions. Material and Methods: The relationship between thrombocytosis and the level of urinary tract infections was studied retrospectively in (21 boys, 36 girls) 57 children, mean age 3.9 years. Results: Reactive thrombo- cytosis was noticed in 36 % of children with urinary tract infections during the initial phase. The mean platelet counts were significantly higher in upper urinary tract infections (445.950 /mm3 vs 339.260 /mm3). But thrombocytosis determined was similar in upper and lower urinary tract infections, respectively 43 % vs 20 % (p>0.05). Conclusion: Reactive thrombocytosis appears as a finding to appear during the course of pediatric urinary system infections. However, it was not found exclusively in the renal parenchmal infections particu- larly during the initial phase.Keywords: Thrombocytosis, urinary tract infections

Tam Metin: PDF