SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (2004)

Bebeklerde maternal kızamık antikorlarının kaybolması

Faruk Öktem, Mustafa Öztürk, Mustafa Demirci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Haziran; 11(2)Bebeklerde maternal kızamık antikorlarının kaybolmasıFaruk Öktem, Mustafa Öztürk, Mustafa DemirciÖzet

Amaç: Bu kesitsel çalışmanın amacı aşılanma öncesindeki bebeklerde, maternal kızamık antikorlarını, anne yaşı ve eğitim düzeyinin bu sonuçlara etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu, Isparta ilinde dört ayrı bölgede bulunan 4-40 haftalık 168 bebekten oluştu. Bebeklerde kızamık IgG antikorları enzyme- linked immunosorbent assay metodu kullanılarak araştırıldı. Bulgular: Saptanabilir maternal antikorların oranı 20-25 hafatalık bebeklerde % 27' den, 32-40 haftalık bebeklerde % 3' e kadar düştü. Seropozitif antikor- ları olan bebek oranı 4-7 haftalık da % 96 iken, 8-13 haftalıkta % 83' e , 14-19 haftalıkta % 58'e ve 26-31 haftalık- ta % 10' a düştü. Anne yaşı ve eğitim düzeyi ile maternal antikorlar arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Bu veriler, bizim toplumumuz için ilk kızamık aşısı yapılma zamanının 10. aydan önce olmasının fay- dalı olduğunu göstermektedir. Serokonversiyon ve kızamık hastalığı üzerine etkileri konusunda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar kelimeler: Kızamık, aşılama, maternal antikorAbstractLoss of maternal measles antibody during infancy

Objectives: The aim of this cross-sectional study was to investigate maternal antibodies in sera of infants before vaccination age and their relation to the age and education status of the mother. Material and Methods: The study group consisted of 168 mothers and their babies aged 4-40 weeks popula- tion in four different region in Isparta. Sera of babies were tested for measles IgG antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay. Results: The ratio of babies with detectable antibodies declined from 27 percent at 20- 25 weeks of age to 3 percent at 32-40 weeks of age. The proportion with seropositivity antibody dropped from 96 % at 4-7 weeks of age to 83 % at 8-13 weeks of age to 58 % at 14-19 weeks of age, and to 10 % in the 26-31 weeks age group. There was no significant relation between seropositivity rates and the age and education status of mothers. Conclusion: These data indicate that giving first measles vaccine to infants before the age of ten months may be useful in our populations. Further studies of seroconversion and impact on measles are needed.Keywords: Measles, vaccination, maternal antibody

Tam Metin: PDF