SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 4 (2004)

Acil servise başvuran intoksikasyon olgularının geriye dönük analizi

N.Gökben Çetin, Halil Beydilli, Önder Tomruk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Aralık; 10(4)Acil servise başvuran intoksikasyon olgularının geriye dönük analiziN. Gökben Çetin, Halil Beydilli, Önder TomrukÖzet

Çalışmamızda, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'na zehirlenme ile başvu- ran hastalar incelenerek, zehirlenme nedenleri, hastaneye yatış oranları, prognozlarının incelenmesi ve intok- sikasyon olgularının profilinin belirlenmesi amaçlandı. Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (SDÜTF) Acil Tıp Anabilim Dalı'na 01.01.2003-31.07.2003 tarihleri arasında başvuran tüm zehirlen- me olguları geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, zehirlenme etkeni ve hastaneye yatışları değerlendirildi. Toplam 100 zehirlenme olgusunun 71'i kadın, 29'u erkekti. 16 hastada koroziv madde alımı, 46 hastada ilaç intoksikasyonu 7 hastada soba veya gaz zehirlenmesi, 14 hastada organofosfat-insektisit zehirlenmesi, 17 hastada ise etkeni bilinmeyen nedenlere bağlı olarak zehirlenmeler söz konusu idi. Intok- sikasyon maddeleri 44 hastada kazayla, 56 hastada ise suisid amaçlı olarak alınmıştı. Zehirlenme nedeniyle başvuran olguların 87'si yoğun bakıma yatırılarak takip ve tedavi edilmişlerdi. Sonuç olarak acil servisimize başvuran zehirlenme olgularının tedavisinde büyük oranda yoğun bakıma yatırılması gerektiği, dolayısıyla- da başarılı tedavide olguların değerlendirilmesi, acil tedavi planının yapılması ve yoğun bakıma yön- lendirilmesinde acil servisin öneminin göz önünde tutulması gerektiğini düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: acil servis, intoksikasyon, hospitalizasyonAbstractRetrospective evaluation poisoning patients in emergency department

The aim our study was to evaluate the patients who admitted to emergency department because of poison- ing retrospectively. 100 cases were undertaken the study (71 females, 29 males). The main reason of drug tak- ing were suicide. In 46 (%46) cases, the common type of poisioning was the drug intoxication. 87 (%87) cases were hospitalized. No one was dead after the treatment. In conclusion, the most of the poisioning cases who were admitted to our emergency service are required to be hospitalized to the intensive care unit. Thus, the importance of emergency services should be considered for the exact evaluation of the patients, planning urgent access and directing them to the intensive care unit in the successful management.Keyword: Emergency Department, intoxication, hospitalization

Tam Metin: PDF