SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 4 (2004)

Akciğer rezeksiyonu sonrası gelişen ampiyem ve septik şok tablosu (Olgu sunumu)

Soner Gürsu, Mehmet Sırmalı, Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Tayfun Güven, Göktürk Fındık, Sadi Kaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2004 Aralık; 10(4)Akciğer rezeksiyonu sonrası gelişen ampiyem ve septik şok tablosu (Olgu sunumu)Soner Gürsu, Mehmet Sırmalı, Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Tayfun Güven, Göktürk Fındık, Sadi Kaya,Özet

Onaltı yaşında bronşektazi tanısıyla sol alt lobektomi ve lingulektomi uygulanan olgu taburculuğundan 19 gün sonra ateş, nefes darlığı ve ağızdan kötü koku gelmesi şikayetleriyle başvurdu. Hastaneye yatırılarak takip edilen olguya yapılan torasentez ile pürülan mayi alınması üzerine tüp torakostomi uygulandı. Bu müdahaleden 5 saat sonra kardiak ve solunum arresti gelişen hasta yapılan kardiyopulmoner resüsitasyona cevap verdi ve mekanik ventilatörde yoğun bakımda takibe alındı. Mevcut fizik muayene ve laboratuar bul- gularına göre septik şok tanısı konulan hasta beş günlük mekanik ventilatör desteğinden sonra kan gazların- daki düzelme sonucunda mekanik ventilatör desteği kesildi. Yirmiüç gün yoğun bakımda medikal tedaviyle takip edilen hasta 44. günde taburcu edildi. Göğüs Cerrahisi operasyonlarından sonra ampiyem çok nadir olmamakla birlikte bu tabloya septik şokun ilave olması oldukça nadir ve hayatı tehdit eden bir komp- likasyondur.Anahtar Kelimeler : Postoperatif komplikasyonlar, ampiyem, septik şok.AbstractEmpyema occurred after the lung resection and the septıc shock table ( Case report )

The 16 year-old case who has performed left lower lobectomy and lingulectomy with the bronchiectasis diag- nosis, applied after 19 days from his discharged of the hospital with the compliants of fever, shortness of breath and a bad smell coming from his mouth. Thoracentesis has been practiced to the case followed by hos- pitalizing. The tube thoracostomy has been applied to the case upon taking the purulent fluid. After 5 hour following such surgical interference, cardiopulmoner arrest appeared. The case responsed to the treatment and followed up in the intensive care unit by the mechanic ventilation.. According to the recent physics exam- ination and lab findings, the mechanic support of the patient with septic shock diagnosis, was turned off due to the result of the improvement in his arterial blood gas after 5 days-mechanic ventilation support. The patient has followed in the intensive care unit for a period 23 days and has been discharged of the hospital at 44th day. After thoracic surgery operations, the empyema is not rare, however, the addition of the septic shock to this picture is very rare and a life- threatening complication.Keywords: Postoperative complications, Empyema, septic shock

Tam Metin: PDF