SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1 (2005)

Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Önder Öztürk, Abdullah Ünlü, H.Bircan Bircan, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1)Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesiÖnder Öztürk, Abdullah Ünlü, H. Ahmet Bircan, Ünal Şahin, Ahmet AkkayaÖzet

Solunum sisteminde klinik ve/veya radyolojik bir patoloji saptanması sonrası tanı desteği ve tedavi önerisi veya operasyon öncesi solunum sisteminin değerlendirilmesi amacıyla Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından istenen konsültasyon sonuçlarını değerlendirmek istedik. 2003 yılındaki konsültasyonlar istenilme nedenlerine göre; operasyon öncesi akciğer değerlendirilmesi (124-%31.16), tanı desteği ve tedavi önerisi (274-%68.84) şeklinde iki gruba ayrılarak retrospektif değerlendirildi. Yaş ortalaması 63,73±15,12 olan 204 erkek (%51.25), yaş ortalaması 60,47±15,75 olan 187 kadın (%47) ve bir çocuk (%0.25) olmak üzere 398 hasta konsülte edildi. Konsültasyonun en sık dahiliye servisi tarafından (103-%25,87) ve en sık kanser tanısı (99-%24.87) ile izlenen hastalar için istendiği saptandı. En sık öksürük şikayeti (%32.8) tespit edildi. Ek hastalık olarak en sık hipertansiyon (%25.96) mevcuttu. Akciğer filminde en sık normal akciğer bulguları (%35.2) tespit edildi. Solunum fonksiyon testi 62 hastaya (%15.6) uygulandı. Arter kan gazına bakılan 151 hastada (%38) en fazla kompanse respiratuvar alkaloz (%22.5) tespit edildi. 26 hastaya (%20.96) ameliyat izni verilirken, 98 hasta (%79.04) için tedavi sonucunda ameliyat önerildi. Sonuç olarak; göğüs hastalıkları konsültasyonunun daha çok tanı desteği ve tedavi önerisi için yapıldığı görüldü. Konsültasyonların sağlıklı değerlendirilebilmesi, bazı hastalıkların (KOAH, akciğer kanseri gibi) erken tanısı ve operasyon öncesinde tedavi desteği için, kayıtların düzgün tutulması, tetkik ve anamnezin eksiksiz alınmasının yarar sağlayacağı düşünüldü.Anahtar Kelimeler: Göğüs Hastalıkları, konsültasyon, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme.Abstract

The aim of our study is to evaluate the patients consulted to the Department of Chest Diseases in our University. The consultations done at 2003 year were divided into two groups according to the reason for consulting as: group one; diagnosis support and treatment suggestion (274-%68.84), group two; preoperative pulmonary evaluation (124-%31.16). Total 398 patients were consulted. Two hundred and four men (%51.25 - 63,73±15,12) and 187 women (%47 - 60,47±15,75 ), one children were researched retrospectively. Consultations were requested mostly from internal medicine (103-%25,87) and for the cancer patients (99-%24.87). Cough (%32.8) was the most common symptom in two groups. Hypertension (%25.96) was the most common disease. In chest graph normal pulmonary findings were mostly seen (%35.2). Pulmonary functional tests were applied to 62 patients (%15.6). Arterial blood gases tests were applied to 151 patients (%38) and mostly adaptive respiratory alkalosis were found (%22.5). Operation permision was given to 26 patients while 98 of 124 patients had been given after the medical treatment. In conclusion: diagnosis support and treatment suggestion were the most common reasons for the pulmonary consultation. It is thought that complete registrations, perfect history evaluations and correct diagnostic volitions will be valuable for the correct evaluation of consultation and for diagnosing in early stages and preventing postoperative complications of the diseases such as COPD, lung cancer etc.Key Words: Chest diseases, consultation, preoperative and postoperative evaluation.

Tam Metin: PDF