SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (2005)

Isparta bölgesinde mide kanserli hastalarda helikobakter pilori sıklığı

Nermin Karahan, Sema Bircan, Nilgün Kapucuoğlu, Şirin Başpınar, Özden Çandır, Ersin Uskun

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Haziran; 12(2)
Isparta bölgesinde mide kanserli hastalarda helikobakter pilori sıklığıNermin Karahan, Sema Bircan,Nilgün Kapucuoğlu, Şirin Başpınar, Özden Çandır, Ersin UskunÖzet

Helikobakter pilori (HP) ilk kez 1983 yılında Warren ve Marshall tarafından kültürü yapılan gram negatif bakteridir. Helikobakter pilori’nin mide karsinom gelişmesinde prekürsör lezyon olan kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplaziye neden olması, gastrik karsinomların patogenezinde olası rolünü gündeme getirmiştir. Çalışmamızda mide karsinomlarında histolojik olarak gastrit, intestinal metaplazi ile helikobakter pilori arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Bu çalışmada son 5 yılda mide kanseri nedeniyle total yada subtotal gastrektomi yapılan 34 olgu incelenerek histolojik tiplerine ayrıldı. Helikobakter pilori’yi araştırmak için Toluidin mavisi boyama yöntemi kullanıldı. 34 mide karsinomlu olgunun 30’u intestinal tip (%88.2) 4’ü diffüz tip (%11.8) idi. Olguların tümünde kronik gastirit vardı. Aktif kronik gastrit 22 olguda (%64.7) inaktif gastrit 12’sinde (%35.3) vardı. İntestinal tip mide adenokarsinomlarının 23’ünde (%76.6), 4 diffüz tip karsinomun 4’ünde (%100) intestinal metaplazi izlendi. Helikobakter pilori 34 olgunun 24’ünde (%70.6) pozitif bulundu. Helikobakter pilori enfeksiyonu diffüz tipe göre intestinal tipde daha sıktı (p>0.05). Aktif kronik gastritlerin 22’sinde (%72.7) inaktif kronik gastritlerin 5’inde (%35.7) Helikobakter pilori pozitif bulundu. Helikobakter pilori varlığı aktif gastritlerde inaktif gastritlere göre daha sık gibi görülmesine karşın istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).Anahtar kelimeler: Helikobakter pilori, mide adenokarsinomuAbstractPrevalence of helıcobacter pylorı ın patıents wıth gastrıc carcınoma ın Isparta regıon

Helicobacter plyori is the gram negative bacteria which was cultured by Warren and Marshall first in 1983. Helicobacter pylori was frequently observed in patients with chronic gastritis. Chronic atrofic gastritis is defined as precursor lesion in the development of gastric carcinoma . Therefore, H.Pylori has an important role in pathogenesis of gastric carcinoma . Our study aimed to examine the association between helicobacter and gastritis, intestinal metaplasia in gastric carcinomas of different histological types. In this study, 34 patients who underwent total or subtotal gastrectomy due to gastric carcinoma in last five years were examined and histologically defined . Helicobacter pylori status was evaluated by toluidine blue . Intestinal type carcinoma was observed in 30 cases out of 34 (%88.2), diffuse type was found in 4 cases (%11.8). Chronic gastritis was diagnosed in all cases. There were active chronic gastrtis in 22 cases ( % 64.7) and inactive gastritis in 12 cases ( %35). Intestinal metaplasia was observed in 23 of 30 ( % 76.6) with intestinal type carcinomas, 4 of 4 (%100) with diffuse type carcinoma. The prevalance of helicobacter was positive in 24 ( %70.6) cases out of 34. The helicobacter pylori infection was higher in intestinal type carcinoma than diffuse type (p>0.05). Helicobacter pylori was positive in 22 cases ( % 72.2) with active gastritis and in 5 cases ( % 35.7) with inactive gastritis. Despite the frequent existence of helicobacter pylori in active gastritis when compared to inactive gastritis, it was not statically significant (p>0.05).Key words: Helicobacter Pylori,gastric adenocarcinoma

Tam Metin: PDF