SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Akciğer kanseri tanısı alan olgularımızın Retrospektif değerlendirilmesi

H.Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Şahin, Nurcan Özaydın, Ahmet Akkaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)
Akciğer kanseri tanısı alan olgularımızın Retrospektif değerlendirilmesiH. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Şahin, Nurcan Özaydın, Ahmet AkkayaÖzet

Amaç: Akciğer kanserleri başlangıçta nadiren semptomatik olup, semptomlar ortaya çıktığında genelliklehastalık ileri evredir. Kliniğimizde primer bronş kanseri tanısı alan olguların retrospektif olarakanalizedilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: 2000-2003 yılları arasında patolojik olarak akciğer kanseri tanısı alan 87 olgu klinik, radyolojik, bronkoskopik, patolojik yönleri ile retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların (81 erkek, 6 kadın, ortanca yaş: 65) 74.ünde (%85.1) sigara anamnezi olup; ortalama maruziyet = 57±32.9 paket/yıl bulundu. En sık şikayet öksürük (%81.6), kilo kaybı (%67.8), balgamdı (%49.4).

Akciğer grafisinde kitle %86.2, hiler dolgunluk %63.2, atelektazi %40.2 en sık karşılaşılan bulgulardı. Patolojik olarak 13 (%15) küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), 67 (%77) küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)

(23 sınıflandırılamayan %34.4, 11 adeno kanser %16.4, 33 epidermoid kanser %49.2) ve 7malign epitelyumiyal tümör (%8) tanısı konuldu. Bronkoskopik ve radyolojik olarak primer tümörün yerleşimi sağ akciğerde (%52.9) ve üst loplarda ( sağ %25.3, sol %24.1) daha fazla bulundu. Bronkoskopi yapılan 76 (%87.4) olgudan 51.i (%67.1) endobronşiyal (direkt bulgularla), 25.i (%32.9) submukozal (indirekt bulgularla) tutulum olarak

değerlendirildi. Olgulara en sık tanı koyduran yöntemler bronkoskopik inceleme 57 (%65.5) ve transtorasik iğne biyopsisi 24 (%27.6) idi. Evrelerine göre KHAK.de 6.sı (%46.1) sınırlı evre, 7.si (%53.9) yaygın evre; KHDAK ve malign epiteliyal tümör olgularından 25.i (%33.8) operable, 49.u (%66.2) inoperabl olarak değerlendirildi. Hastalarımızın 37.sinde (%42.5) uzak organ metastazı saptandı. En sık metastaz bölgesi karaciğerdi (%37.8). Sonuç: Akciğer kanserinden şüphe edilen olgularda dikkatli anamnez, fizik muayene, standart laboratuvar testleri ve radyolojik incelemeler hastaların tedavisine yön verecek evrelendirme için gereklidir.Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, radyoloji, evreleme, semptom, sigaraAbstractThe retrospective evaluation of patients with lung cancer

Background: Lung cancer is the most frequent cause of cancer death and closely associates with cigarette smoking. In early stage of disease the patients are generally asymptomatic and when the symptoms occur, the cancer is in advanced stage. Material method: According to clinical, radiological and bronchoscopical findings 87 cases which were diagnosed pathologically between 2000 and 2003 years were evaluated retrospectively. Results: M/F: 81/6, median age: 65. Seventy four (85.1 %) patients were smokers (mean exposure = 57 ±32.9 packet/year). According clinical findings, cough (81.6 %), weight loss (67.8 %), phlegm (49.4 %) were seen in the most patients. The most findings detected on chest X-ray were mass 86.2 %, mediastinal enlargement 63.2 %, atelectasis 40.2 %. Histological subtypes of these 87 patients were 13 small cell lung cancers (SCLC) (15 %), 67 non-small cell lung cancers (NSCLC) (77 %) (23 unclassified 34.4 %, 11

adenocarcinoma 16.4 %, 33 epidermoid cancer 49.2 %), and 7 malignant epithelial tumors (8 %). Bronchoscopical and radiological examination revealed that primary tumor was located more frequent on the right lung (52.9%), and the upper lobes (right: 25.3 %, left: 24.1% respectively). The tumorial lesions were evaluated asendobronchial (direct signs) 67.1 % and submucosial (indirect signs) 32.9 % during bronchoscopy. The most diagnostic methods were fiberoptic bronchoscopy and transthorasic needle biopsy, 65.5 % and 27.6 %respectively. SCLC patients were defined as six limited 46.1 % and seven 53.9 % extensive stage. NSCLC and malignant epithelial tumors were defined as 25 (33.8 %) operable and 49 (66.2 %) inoperable. Metastases were detected in 37 patients (42.5 %). The most frequent metastatic organ was liver 37.8 %. Conclusion:

History, physical examination and standard laboratory tests are valuable for staging due to treatment of patient with suspected lung cancer.Keywords: Lung cancer, radiology, staging, symptom, cigarette

Tam Metin: PDF