SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Isparta- Burdur bölgesinde diş hekimi- hasta ilişkilerinin etik yönü

Ayşe Diljin Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, Hamide Bozkuş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)Isparta- Burdur bölgesinde diş hekimi- hasta ilişkilerinin etik yönüAyşe Diljin Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, Hamide BozkuşÖzet

Etik; insan davranışlarının yönünü belirleyen inanış veya prensiplerdir. Son yıllarda tıbbi deontolojinin yerini tıbbi etiğe bırakması .etik. kavramının kapsamı ve beraberinde getirdiği yükümlülüklerinin incelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada, Isparta-Burdur çevresinde çalışan 70 dişhekiminin hastalara karşı etik yaklaşımlarını incelemek amacıyla 23 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anket formunda etik kapsamında bulunan hasta-hekim ilişkisi, hekimlerin hasta ayırımı yapıp yapmaması, tedavi seçeneğinin belirlenmesinde yaklaşım (konservatif veya radikal) ve ekonomik faktörler gibi konularda sunulmasıyla meslek hayatında

karşılaşılabilecek olaylar karşısında hekimlerin tutumları araştırılmıştır. Anket sonuçlarına göre hekimlerin % 30.unun HIV taşıyıcılı bir hastayı tedavi etmek istemedikleri; % 9.unun hasta seçimi yaptıkları; % 26.sının sadece tek köklü dişlerde kanal tedavisi uyguladıkları % 5.inin ise hiç kanal tedavisi yapmadıkları; % 32.sinin uzman hekime göndermek yerine kendilerini yeterli buldukları her konuda tedavi uyguladıkları dikkat çeken sonuçlar arasındadır. Dişhekiminin topluma karşı görevleri azımsanamayacak kadar fazladır ve bu meslekte de yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi iyi, dürüst, doğru bir ortamın ve ilişkiler ağının kurulabilmesi,

bilimsel görüş ve tavrın hakim olması ve meslektaşların bu konulara duyarlı olması istenir. Bu sebeplerle, lisans eğitimi sırasında ve sonrasında hekimlerin meslek etiği konusunda yetiştirilmesi önem kazanır.Anahtar kelimeler: Dişhekimliğinde etik, etik soruları, etik davranışlar.AbstractEthical aspect of dentist- patient relations in the region of Isparta- Burdur

Ethics is defined as a general principle or believe that affects the way people behave. In recent years, medical ethics took over medical deontology. This neccesitiate the invastigation of all the commitments with ethics. In this study, a questionnaire including 23 topics was sent to 70 general dentısts in the region of Isparta- Burdur to investigate their ethical approach to patients. The questionnaire included the ethical items in regard to dentist-patient relations, discrimination of patients, choice of radical or conservative therapy alternatives and financial aspects. The multiple choice questions were given to determine the attidutes of dentists in different sitiuations in their professional life.

The findings were remarkable in that 30% out of the dentists did not want to treat the HIV patients, 9% discriminated the patients, 26% treated only the single root canals, 5% refused to perform root canal therapy, 32% treated the patients themselves rather than sending them to the specialist in required fields.The mission of the dentist in the community is not to be underestimated and he/she is expected to create a good, favorible and correct contacts, to have scientific approach and attitude toward his collegues and patients. For these reasons, the dentists have to be trained in ethics either during or after graduation.

Key words: Dental ethics, ethical questions, ethical behaviours

Tam Metin: PDF