SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3 (2005)

Ratlarda kadmiyumun pankreasa etkileri

Osman Gökalp, Mehmet Kaya Özer, Ahmet Koyu, Ekrem Çiçek, Recep Sütçü, Ahmet Koçak, Sebahat Özdem, Onur Aktürk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Eylül; 12(3)


Ratlarda kadmiyumun pankreasa etkileriOsman Gökalp, Mehmet Kaya Özer,Ahmet Koyu, Ekrem Çiçek, Recep Sütçü, Ahmet Koçak, Sebahat Özdem, Onur AktürkÖzet

Kadmiyum pekçok organ üzerinde zararlı etkileri olan bir metal olup, diğer bazı metaller gibi pankreatiteyol açabilmektedir. Bu çalışmada, ratlarda kadmiyumun pankreas üzerindeki zararlı etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışma grupları, kontrol ve kadmiyum grupları şeklinde düzenlendi. Kadmiyum grubuna içme suyu ile 30 gün boyunca 15 ppm dozunda kadmiyum içirildi. 30. günün sonunda, üretan anestezisi altında ratlardan kan örnekleri alındı. Alınan serum örneklerinde, amilaz ve lipaz aktiviteleri ölçüldü. Kadmiyum uygulanan grup kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, kadmium uygulanan grubun kan kadmiyum seviyelerinde anlamlı bir artışın meydana geldiği (P0.05). Histopatolojik incelmede ise, kadmiyum uygulanan grubun

pankreas preperatlarında kanama odaklarının ve bağ dokusu artışının olduğu tespit edildi. Sonuçta elde edilen bulgular, uzun süre içme suyu ile düşük doz kadmiyum verilen ratlarda biyokimyasal olarak aktif pankreatitin gelişmediği, ancak histopatolojik incelemede göreceli olarak hafif patolojik değişikliklerin olabileceğini düşündürdü.Anahtar kelimeler: Kadmiyum, pankreatit, amilaz, lipaz.AbstractEffects of cadmıum on pancreas ın rats

Cadmium is a metal which causes toxic effects in various organs. In some cases, several metals like zinc cause acute pancreatitis. Therefore, we aimed to investigate possible adverse effects of cadmium in rat pancreas. Study groups were designed as control and cadmium groups. Cadmium groups were given 15 ppm cadmium chloride for 30 days via drinking water. In the end of the study, blood samples were taken under urethane anesthesia. In each sample, serum amylase and lipase enzyme activities were measured.When compared with control group, both serum lipase and amylase enzyme activities were increased in cadmium group but this was not significant. Furthermore, in cadmium group there were some congestion focuses and increase in connective tissue. We have concluded that cadmium seems not to lead biochemically active pancreas damage, however some mild histopathological changes can be seen when cadmium is administered to rats at this dose level.Key words: Cadmium ,pancreatitis, amylase, lipase.

Tam Metin: PDF