SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

ASHOKA’YA ÜYE SOSYAL GİRİŞİMCİLERİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ FAALİYET ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Murat KAYALAR, Elif Türkan ARSLAN

Özet


ÖZET

Sosyal girişimciler, toplumsal sorunların çözümü konusunda inovasyoner ve öncü durumundadırlar. Özellikle son dönemlerde, sosyal girişimciler toplumsal sorunlara çözüm olma noktasında devlet ve özel sektör dışında yeni bir sektör yaratmış bulunmaktadır.
Bu realitenin doğal sonucu olarak sosyal girişimcilik konusunda dünyada akademik çevrelerce pek çok çalışma yapılmaktadır. Ancak yapılan literatür taraması neticesinde Türk literatüründe konuyla ilgili yeterli çalışmaya rastlanmamıştır.
Sosyal girişimciler sağlık, çevre, insan hakları gibi konularda bir problemden yola çıkarak sosyal etki, sürdürülebilirlik ve inovasyon temelinde projeler gerçekleştirerek sosyal dönüşüm sağlamaktadırlar.
Sosyal girişimciler yerel dönüşümün lideri durumundadırlar ancak küreselleşme olgusunun her alanda kendini hissettirdiği günümüz dünyasında sosyal girişimcilik bağlamında da dünyaya eklemlenmek kaçınılmaz görünmektedir.
Küresel düzeyde faaliyet gösteren ilk sosyal girişimcilik örneği Ashoka’dır. Ashoka pek çok konuda sosyal girişimcileri destekleyerek toplumsal dönüşüm sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye de Ashoka’nın desteklediği sosyal girişimcileri olan ülkelerden birisidir.
Çalışmanın amacını Ashoka üyesi sosyal girişimcilerin faaliyet alanlarını çalışma bölgeleri ve Türkiye ölçeğinde karşılaştırmak oluşturmaktadır. Çalışmanın diğer amacı, sosyal girişimcilik konusundaki Türkçe literatür boşluğunu doldurmaya katkı sağlamaktır.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyal girişimcilik ve sosyal girişimci kavramları ele alınmıştır. İkinci bölümde Ashoka ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde Ashoka üyelerinin faaliyet alanları araştırılmış ve son bölümde Ashoka üyelerinin dünya ve Türkiye’deki faaliyet alanları karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Sosyal Girişimci, Ashoka, Ashoka Üyelerinin Faaliyet Alanları.

ABSTRACT

Social entrepreneurs are innovator and pioneer to solve social problems. Recently Social entrepreneurs created a new sector except the public and private sectors to solve Social problems.
As a natural result of this reality there are a lot of study in the academic circle in the world but there isn’t enough study in the Turkish Literature.
Social entrepreneurs provides Social transformation based on Social effect, Sustainability and innovation, with projects which is related with health, environment and Human rights .
Social entrepreneurs are accepted the leader of the local transformation but connecting with the world is obligated Because of globalization in the consept of Social Entrepreneurship
Ashoka is the first sample which works about Social Entrepreneurship all over the world. Ashoka tries to execute the Social transformation with supporting the Social entrepreneurs at a lot of field. Turkey is one of the countries which has the support.of Ashoka for Social entrepreneurs.
The aim of this study to compare the Ashoka Fellow’s work fields on the scale of the Turkey and the world. An Another aim of this study is contributing the lack of the Turkish Literature about Social Entrepreneurship.
The study includes four chapters. In the first chapter the Social Entrepreneurship and Social entrepreneur concepts are defined. The second chapter is about the Ashoka and Ashoka’s activities. And the third chapter is about Ashoka Fellow’s work fields. And in the last chapter work fields of Ashoka Fellows are compared in Turkey and in the world.

Key Words: Social Entrepreneurship, Social Entrepreneur, Ashoka,

Tam Metin: PDF