SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

2008 KÜRESEL KRİZİNİN ÜLKELERİN İSTİHDAM YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN DİNAMİK BİR ANALİZİ

Nihat ALTUNTEPE

Özet


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 2008 küresel krizinin dünya istihdam yapısında ortaya çıkarmış olduğu etkileri incelemektir. Bu amaçla dünya üzerindeki ülkelerin bölgesel bazda istihdam yapıları kriz bağlamında incelenecek ve değinilen ülkelerin karşılaştırmalı olarak analizi yapılacaktır. Böylelikle ortaya çıkan küresel krizin ülkelerin istihdam yapısında yaratmış olduğu etkiler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

ABSTRACT
The purpose of this study is observation of the affects of global crisis in 2008 on the employment structure of the world. In this purpose, the employment structure of countries are going to be observated state by state in the relationship with crisis and analysed comperatively. In this manner, this study will try to show that the affects of the global crisis on the structure of employment.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Kriz, Küresel Kriz, İstihdam.

Tam Metin: PDF