SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KAMU BÜROKRASİSİ’NDE YENİDEN YAPILANMA ve YÖNETSEL REFORM ÇALIŞMALARI

Gökhan Kalağan

Özet


Özet
Yönetimde reformdan, mevcut düzenin çağın gereklerine göre düzenlenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılmasından öte organizasyonların amaç ve programlarını en az emek, para ve zaman harcayarak gerçekleştirebilmek için personel, örgüt, metod, yer, malzeme ve mevzuatla ilgili iyileştirme ve geliştirme çabalarına denmektedir
Türk yönetim sisteminde, yeniden yapılanma ve yönetsel reform çalışmaları, öncelikle sistemin aksayan yönlerini düzeltmeye yönelik mevzuat ile başlamış sonrasında bilimsel boyut kazanarak resmiyet kazanmıştır. Yapılan bu çalışmaların hepsinin ortak amacı kamu yönetiminde çağdaşlaşmayı yakalamaktır. Yeniden yapılanmada temel ilke, düzenlemenin var olan sorunları giderici ve örgüte yeni bir canlılık getirerek; onu, yeni atılımlara hazırlayıcı nitelikte olmasıdır. Çalışmamızda, Cumhuriyet dönemi yönetsel yeniden yapılanma ve reform çalışmaları; Planlı dönem öncesi reform çalışmaları, Planlı dönem reform çalışmaları, 1980 sonrası hazırlanan Kalkınma Planlarında yer alan reform çalışmaları olarak ele alınarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Türk Bürokrasisi, Yönetsel Reform, Bürokratik Yeniden Yapılanma.

Abstract
Management reform is beyond the regulation of the current order according to the requirement s of the era and the necessary changes, it is about the purpose of the organization and programs with at least effort, time and money spent to perform the personnel, organization, methods, location, materials and related legislation, improvement and development efforts.
Restructuring and administrative reform efforts in Turkish management system, primarily began to correct aspects of the system failing then became official with a scientific dimension. The common aim of all these studies is to capture contemporary in public administration. The basic principle in restructuring is to organize the existing problems by bringing new vitality to the antioxidant and organizations; to prapare it for new advances. In our study, Republican period of restructuring and administrative reform efforts; pre-reform period of the planned activities, planned period of reform efforts, reform efforts prepared in Development Plans after 1980 were examined.
Key Words: Bureauracy, Turkish Bureauracy, Managerial Reform, Bureaucratic Restructuring

Tam Metin: PDF