SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK KAMU YÖNETİMDE MERKEZİYETÇİLİK-ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mustafa LAMBA

Özet


ÖZET
Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğundan günümüze Türk Kamu Yönetiminde merkeziyetçilik-adem-i merkeziyetçilik konuları incelenmiştir. Yapılan reformlarla bu konularda nasıl bir değişim yaşandığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Merkeziyetçilik, Adem-i Merkeziyetçilik, Kamu Yönetimi

ABSTRACT

İn this study, centralism-decentralization issues was examined in Turkish Public Administrations from Ottoman Empire to peresent. How a change this issues to ocur was made findings to introduced reforms.

Keywords: Centralism, Decenraliation, Public Administration

Tam Metin: PDF