SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

EKMEK ÜRETİM İŞLETME SAHİPLERİNİN PROFİLLERİ VE SEKTÖRE YÖNELİK TUTUMLARI: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Osman AKIN

Özet


ÖZET

Beslenme; hayatın en temel ihtiyaçlarından birisidir. İnsanlık bu en temel gereksinimi karşılamak amacıyla kolay ulaşılabilir, ucuz ve besin değeri yüksek bir gıdaya, yani ekmeğe ihtiyaç duymuştur. Zaman ilerledikçe modern çağlarda ekmeğin üretimi belli şartnamelere ve kurallara bağlanmış olup en temel gereksinim için üretim mevzuatı hazırlanmıştır. Mısırlıların kullandığı taş fırınlardan bu yana ekmek üretimi için yeni ekipmanlar bulunmuş ve fırın teknolojisi alabildiğince gelişmiştir. Bunlar genelde; döner, taş, borulu ve tünel fırınlardır.
Ekmek üretim işletmeleri genel anlamda bir çok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunlardan başlıcaları; mevzuattan kaynaklanan sorunlar, rekabetten kaynaklanan sorunlar ve tüketim alışkanlıklarından kaynaklanan sorunlardır. Araştırmamızda veri toplama işlemi için anket yöntemi uygulanmış olup, bu bağlamda Batı Akdeniz Bölgesinde 115 adet ekmek üretim işletmesi ile görüşülmüştür. Batı Akdeniz Bölgesindeki ekmek üretim işletmelerinin işletme sahiplerinin sektörden beklentileri ve sektöre bakışları araştırmamızın temel konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekmek, Ekmek Üretimi, Ekmek Fırını, Batı Akdeniz Bölgesi

ABSTRACT

Nutrition is one of the basic requirements of life. So, it has been necessary for humanity to get a food which is cheap, high quality of nutrition and can be found easily that is to say bread. As the time has passed bread production has been depended on certain rules and specifications. Thus bread production law has been prepared. The bake houses were used by Egyptians which were made of stone and lots of new equipments and Technologies have been invented since then. Now there are revolving, stone, piped and tunnel bake houses.

Generally bread production establishments have lots of problems. Main problems are because of laws, commercial rivalry and consumption habits. The method of survey was used in our research and met 115 bread production establishment in West Mediterrenean Region. Our research’s basic subject is whether bread production establishments at West Mediterrenean Region expectations of the establishment owners from sector and their opinions of sector.

Key Words: Bread, Bread Production, Bake House, West Mediterrenean Region

Tam Metin: PDF