SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

İŞ - AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI: TÜRKİYE’DEKİ KADIN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

İlker Hüseyin Çarıkçı, Münire ÇİFTÇİ, Seher Derya

Özet


Bu araştırmada, Türkiye’deki kadın yöneticilerin çatışma düzeylerinin kişisel ve ailesel özellikler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma 330 yönetici ile gerçekleştirilmiştir. Yöneticilerin çatışma düzeylerine ilişkin veriler, CISMS II (Collaborative International Study of Managerial Stress) isimli 30 ülkede gerçekleştirilen araştırma projesinin kültürel unsurlar dikkate alınarak genişletilen 149 soruluk ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, katılımcıların dağılımlarını belirlemek ve frekans dağılımları ve ilgili değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla Tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çatışma ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu ile ilgili önemli ilişkiler elde edilmiştir. Cinsiyet dikkate alındığında kadın ve erkek arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca Türkiye’deki kadın yöneticilerin İş-aile yaşam alanında çatışma yaşamadığı bulunmuştur. Bunun sebebi irdelendiğinde kadınların aile alanındaki sorumluluklarını dağıttıkları tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Çatışma, iş-Aile Çatışması, kadın yöneticiler

Tam Metin: PDF